Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου


Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το κυριότερο εργαλείο της Ευρώπης για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Συμβάλλει στην εξεύρεση εργασίας (ή καλύτερης εργασίας), στην ένταξη μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία και στη διασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών διαβίωσης για όλους.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Μονάδα ΕΚΤ), είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το οποίο έχει προϋπολογισμό €173.953.377, αποσκοπεί στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην κοινωνική ενσωμάτωση, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €173.953.377, εκ των οποίων τα €132.444.096 χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, τα €18.136.793 από την ΠΑΝ, και τα υπόλοιπα €23.372.488 από εθνικούς πόρους. Το ύψος της συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ είναι 85% και της Κυπριακής Δημοκρατίας 15%, ενώ οι δράσεις της ΠΑΝ χρηματοδοτούνται κατά 100% από δικούς της πόρους. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανέμεται σε πέντε άξονες προτεραιότητας:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού – Προϋπολογισμός: €24.705.884
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων ηλικίας έως 29 ετών και Διευκόλυνση της Εισόδου τους στην Αγορά Εργασίας – Προϋπολογισμός: €47.471.843
  • Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προϋπολογισμός: €63.553.431
  • Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση Αποτελεσματικότητας Δημόσιας Διοίκησης – Προϋπολογισμός: €36.535.295
  • Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΚΤ – Προϋπολογισμός: €1.686.926

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα της Μονάδας ΕΚΤ αφορούν αφενός στην υποστήριξη των φορέων υλοποίησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Έργων, αφετέρου στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, επιδιώκοντας την απορρόφηση των κονδυλίων που έχουν κατανεμηθεί στη χώρα. Τα Έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα φαίνονται εδώ

Οι Δικαιούχοι των εντεταγμένων Έργων είναι: Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Τμήμα Εργασίας, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Παράλληλα, η Μονάδα ΕΚΤ είναι το σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην Κύπρο. Το ΕΤΠ παρέχει στήριξη στους εργαζομένους, οι οποίοι απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο εμπόριο, που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική ύφεση και προκαλούν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, με στόχο την επανένταξή τους στην απασχόληση.

Επιπλέον, η Μονάδα ΕΚΤ εκπροσωπεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε δίκτυα που προωθούν τη διακρατική συνεργασία σε θέματα που αφορούν το ΕΚΤ.

Επίσης, η Μονάδα ΕΚΤ έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ - FEAD), το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή υλικής στήριξης προς τους απόρους για την απάμβλυνση των επιπτώσεων της φτώχειας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Επικοινωνία:
   Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 7ος όροφος, 1494, Λευκωσία
   Τηλέφωνο: 22 400955
   Τηλεομοιότυπο: 22 400961
   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: esf@mlsi.gov.cy

No documents found


Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2022-2027

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο