ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου


Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) είναι κυβερνητικό Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην τροφοδότηση της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο εφαρμόζει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες και παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο έχει ως στόχους:
· την προαγωγή της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών
της μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων κατάλληλων μεθόδων,
· τη δημιουργία υπεύθυνων στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής
ξενοδοχειακής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας,
· την ετοιμασία και κατάρτιση ικανών εκπαιδευτών για στελέχωση της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης,
· την ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και την παροχή διευκολύνσεων για το σκοπό
αυτό, και
· τη διεξαγωγή και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κυρίως σε θέματα εφαρμογών
στον τομέα των ξενοδοχειακών τεχνών και του τουρισμού.

_______________________________________________
© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων