ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Παραγωγικότητας


Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ.) συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας. Όραμα και φιλοδοξία του είναι να καταστεί ένας οργανισμός εγνωσμένου κύρους, ο οποίος να διαδραματίζει ουσιαστικό, ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο στη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και την προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Το ΚΕ.ΠΑ. πέραν από την στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για σκοπούς διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής παραγωγικότητας και πολιτικής κατάρτισης, προωθεί τα πιο κάτω:
· εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών μέσω μεταπτυχιακών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων σε θέματα διεύθυνσης και διοίκησης καθώς και παροχή τεχνικής
επαγγελματικής κατάρτισης με βάση ανεγνωρισμένα διεθνή πρότυπα,
· αξιοποίηση σχεδίων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και υλοποίηση συναφών έργων,
· μεταφορά τεχνογνωσίας, ύστερα από διερευνητική εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων,
σε θέματα παραγωγικότητας, απασχόλησης και κατάρτισης, και
· ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα παραγωγικότητας, απασχόλησης και κατάρτισης
μέσα από ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας προς όφελος των πολιτών, οργανισμών και
επιχειρήσεων.

_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων