Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Κέντρο Παραγωγικότητας

Κέντρο Παραγωγικότητας


Tο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ.) συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας. Όραμα και φιλοδοξία του είναι να καταστεί ένας οργανισμός εγνωσμένου κύρους, ο οποίος να διαδραματίζει ουσιαστικό, ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο στη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και την προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Το ΚΕ.ΠΑ. πέραν από την στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για σκοπούς διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής παραγωγικότητας και πολιτικής κατάρτισης, προωθεί τα πιο κάτω:
· εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών μέσω μεταπτυχιακών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων σε θέματα διεύθυνσης και διοίκησης καθώς και παροχή τεχνικής
επαγγελματικής κατάρτισης με βάση ανεγνωρισμένα διεθνή πρότυπα,
· αξιοποίηση σχεδίων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και υλοποίηση συναφών έργων,
· μεταφορά τεχνογνωσίας, ύστερα από διερευνητική εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων,
σε θέματα παραγωγικότητας, απασχόλησης και κατάρτισης, και
· ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα παραγωγικότητας, απασχόλησης και κατάρτισης
μέσα από ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας προς όφελος των πολιτών, οργανισμών και
επιχειρήσεων.Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2022-2027

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο