Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που ιδρύθηκε από την 1.1.2009, είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση, συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, σε συνεργασία και διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, καθώς και τον κοινωνικό εταίρο, την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

Όραμα του Τμήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και η δημιουργία νέων προοπτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση τους, μέσω του σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

· Η προώθηση και συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011.
· Η διαμόρφωση και παρακολούθηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία.
· H διοικητική υποστήριξη του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες, για την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του ως το ανώτατο συμβουλευτικό σώμα για την εθνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες.
· Η εγκαθίδρυση νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας.
· Η αναδιοργάνωση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες και η υιοθέτηση θετικών μέτρων και ρυθμίσεων για την ένταξη τους στην απασχόληση.
· Η αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκσυγχρονισμός των σχεδίων κοινωνικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρίες.
· Η καλλιέργεια αξιών και στάσεων και ενός περιβάλλοντος στην κοινωνία που να ενσωματώνει τα άτομα με αναπηρίες.