Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα/Ιδρύματα/Μονάδα Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία για όλους τους εργαζομένους, την προστασία του κοινού έναντι κινδύνων που δημιουργούνται από δραστηριότητες στην εργασία, την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος με τον αποτελεσματικό έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, των χημικών ουσιών και των κινδύνων που προέρχονται από τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας καθώς και τη διατήρηση, όπου είναι καλή και τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπου απαιτείται.

Το Τμήμα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για:
· τη διασφάλιση της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων καθώς και του κοινού από
κινδύνους που δημιουργούνται κατά την εργασία,
· την πρόληψη των κινδύνων στους εργαζομένους και στο κοινό που είναι δυνατό να
προκληθούν από την κατοχή και χρήση διαφόρων τύπων μηχανημάτων,
· τον έλεγχο της ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με στόχο την
πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωσή της σε αποδεκτά επίπεδα,
· τη διασφάλιση της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων καθώς και του κοινού από
κινδύνους που δημιουργούνται κατά την εργασία,
· τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων ώστε να
διασφαλίζεται η διατήρηση ή επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας αέρα για
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος,
· τον έλεγχο των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας,
· τον έλεγχο των χημικών ουσιών με στόχο την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και
του περιβάλλοντος από την κατοχή, χρήση και διάθεση χημικών ουσιών και
παρασκευασμάτων,
· την ακτινοπροστασία, τη πυρηνική ασφάλεια, την διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και
τον έλεγχο των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας με στόχο την προστασία της υγείας των
εργαζομένων και του κοινού καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος από τους
κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, και
· την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατάρτιση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και
του κοινού γενικά πάνω στα θέματα της αρμοδιότητας του.