ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των νομοθεσιών:
· Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
· Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών,
· Τερματισμού Απασχολήσεως,
· Ταμείων Προνοίας,
· Κοινωνικής Σύνταξης,
· Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων,
· Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, και
· Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια
Κοινωνικής Ασφάλισης.

_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων