Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Χρηματοδότηση από το ΕΚΤΗ χρηματοδότηση από το ΕΚΤ διατίθεται μέσω των αρμοδίων αρχών των κρατών – μελών, δηλαδή, το ΕΚΤ δεν χρηματοδοτεί Σχέδια απευθείας από τις Βρυξέλλες.

Η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ χαρακτηρίζεται από δύο γενικούς στόχους:

A. Στόχος Σύγκλισης

Περιλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου.
Οι χώρες και οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης, θα λάβουν πάνω από το 80% της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Στόχος Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης

Περιλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Στόχου Σύγκλισης. Η προβλεπόμενη συγχρηματοδότηση κυμαίνεται μεταξύ του 50% και 85% του συνολικού κόστους παρεμβάσεων.


Επιπλέον, το ΕΚΤ παρέχει υποστήριξη σε τέσσερις βασικούς τομείς δράσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο τόσο του Στόχου Σύγκλισης όσο και του Στόχου Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης.

Οι τέσσερις βασικοί τομείς είναι:

1. Η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων.
2. Η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
3. Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης με την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των μη προνομιούχων ατόμων.
4. Η προώθηση των εταιρικών σχέσεων για μεταρρύθμιση στους τομείς απασχόλησης και ένταξης.


Στις λιγότερο εύπορες περιοχές καθώς και στα κράτη – μέλη που εντάσσονται στο στόχο σύγκλισης, το ΕΚΤ παρέχει επίσης υποστήριξη στις:

§ Προσπάθειες επέκτασης και βελτίωσης των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας, ειδικότερα, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και στις
§ Δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας καθώς και της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.


Η Κύπρος, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημά της, εντάσσεται στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου του Στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ευρωεκλογές 2019