Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβούλιο του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
Το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε δυνάμει του Κανονισμού 3 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμών του 1968 έως 1983.

Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

Ι. Μελετά και Συμβουλεύει αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

(i) Τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Διοικητικής Δαπάνης, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό καθώς και τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων.

(ii) Τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου.

(iii) Τις επενδύσεις του Ταμείου.

(iv) Την ετήσια έκθεση του Διευθυντή Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(v) οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου

(vi) Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου αυτού.

(vii) Κάθε άλλο θέμα το οποίο ο Υπουργός ή ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραπέμπει στο Συμβούλιο.

ΙΙ. Εξετάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο τις δραστηριότητες του Ταμείου.

Μέλη:

(i) Ένας Πρόεδρος, που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία.

(ii) Τρία πρόσωπα που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία.

(iii) Δέκα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων τα οποία αντιπροσωπεύουν στο Συμβούλιο κατά ίσο λόγο τα συμφέροντα των εργοδοτών και εργοδοτουμένων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης