Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
Η Επιτροπή αυτή ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου 80 του 1968.

΄Οροι Εντολής της Επιτροπής:

(i) Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να φροντίζει όπως τηρούνται και εφαρμόζονται κατάλληλα οι διατάξεις του Νόμου και των βάσει αυτού Κανονισμών, να επιλαμβάνεται διαφορών που σχετίζονται με την ερμηνεία αυτών και να εξασφαλίζει όπως διώκεται ποινικά οποιαδήποτε παράβαση αυτών.

(ii) ΗΕπιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει μόνιμες διαταγές και οδηγίες για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία των διατάξεων του Νόμου και των βάσει αυτού Κανονισμών.

(iii) Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη, με τον Πρόεδρο της, εναντίον κάθε παραβάτη του Νόμου και των Κανονισμών, τα έξοδα δε αυτής της διώξεως βαρύνουν τη Δημοκρατία.

(iv) Η Επιτροπή μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της.

Μέλη:

(i) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αντιπρόσωπός του, σας Πρόεδρος.

(ii) Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ή αντιπρόσωπός του.

(iii) Δυο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας σε συνεννόηση με οποιαδήποτε αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτών που ενδιαφέρεται ή, αν δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση, δυο εργοδότες που διορίζονται από τον Υπουργό.

(iv) Δυο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με οποιαδήποτε αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτουμένων


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ