Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Εργατικά Λιμενικά Συμβούλια
Τα Εργατικά Λιμενικά Συμβούλια ιδρύθηκαν δυνάμει του περί Λιμενεργατών (Διακανονισμός Εργασίας) Νόμου του 1952 και λειτουργούν στα λιμάνια Λεμεσού, Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Όροι Εντολής των Συμβουλίων:

Ο σκοπός των Συμβουλίων όπως καθορίζεται από το άρθρο 3 του πιο πάνω Νόμου, είναι ο διακανονισμός των ημερομισθίων και των όρων προσλήψεως και απασχολήσεως λιμενεργατών και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών σχετικά με την πρόσληψη ή την απασχόληση λιμενεργατών στο λιμάνι.

Μέλη:

Τα Λιμενικά Συμβούλια είναι 9μελή και απαρτίζονται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της Κυβερνήσεως, των εργοδοτών και των εργατών. Τα κυβερνητικά μέλη είναι λειτουργοί που κατέχουν καθορισμένες θέσεις, ενώ οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργατών οργίζονται από τις αντίστοιχες οργανώσεις. Πρόεδρος σε κάθε ένα από τα Συμβούλια είναι ο Έπαρχος της αντίστοιχης Επαρχίας.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης