Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβούλιο Μαθητείας
Το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 4 του περί Μαθητευομένων Νόμου του 1966.

Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

(i) Παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή τέτοιων κύκλων μαθημάτων και άλλων διευκολύνσεων (οι οποίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν την παροχή διαμονής) για τα πρόσωπα που απασχολούνται ή που πρόκειται να απασχοληθούν σε βιομηχανία μαθητείας, οι οποίες είναι δυνατό να απαιτηθούν έχοντας υπόψη οποιουσδήποτε κύκλους μαθημάτων ή διευκολύνσεις, οι οποίες είναι άλλως διαθέσιμοι σ’ αυτά τα πρόσωπα.

(ii) Υπολογίζει τον αριθμό των μαθητευομένων, που απαιτούνται να εκπαιδευτούν, από καιρό σε καιρό, σε ειδικές βιομηχανίες για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός ειδικευμένων εργατών για ικανοποίηση των αναγκών της βιομηχανίας και υποβάλλει συστάσεις που αφορούν την αναλογία των τεχνιτών προς τους μαθητευομένους στη βιομηχανία.

(iii) Εισηγείται στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν τέτοια μέτρα, τα οποία θεωρούνται επιθυμητά, να εξασφαλιστεί η καθοδήγηση νεαρών προσώπων σε κατάλληλα επαγγέλματα και η ύπαρξη ικανού αριθμού ειδικευμένων εργατών για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας.

(iv) Προσδιορίζει και εισηγείται επίπεδα εκπαιδεύσεως μαθητευομένων.

(v) Διεξάγει ή προβαίνει σε διευθετήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων για επιλογή και εξετάσεων ή άλλων μεθόδων για την εξακρίβωση της επιτεύξεως οποιωνδήποτε επιπέδων που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο και μπορεί να απονέμει πιστοποιητικά επιτεύξεως των επιπέδων αυτών.

(vi) Εισηγείται στην Υπουργό να λαμβάνει άλλα μέτρα σχετικά με τη μαθητεία εργατών τα οποία θεωρούνται από το Συμβούλιο επιθυμητά.

(vii) Εισηγείται στον Υπουργό να κηρύξει επιπρόσθετες βιομηχανίες ως «βιομηχανίες μαθητείας».

(viii) Σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας, προβαίνει σε συστάσεις στον Υπουργό που αποσκοπούν σε ταχύρυθμη εκπαίδευση για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και για εξάσκηση ανθρώπινου δυναμικού σε κατηγορίες μαθητευομένων οι οποίες βρίσκονται στην ανάγκη αποκτήσεως βιομηχανικής ικανότητας με γρήγορο ρυθμό για να εξασφαλίσουν κατάλληλη απασχόληση για την ηλικία τους και ικανότητά τους.

(ix) Ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες τις οποίες προβλέπει ο Νόμος.

Μέλη:

(i) Ο Τμηματάρχης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.

(ii) Ένας εκπρόσωπος από κάθε ένα από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγκοινωνιών και Έργων, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Γραφείο Προγραμματισμού ο οποίος υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό από τον αντίστοιχο Υπουργό.

(iii) Ο Διευθυντής της Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας ή εκπρόσωπός του.

(iv) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αναπτύξεως Κυπρίων Εποπτών.

(v) Τρεις εκπρόσωποι των εργοδοτικών συνδέσμων που υποδεικνύονται από τους συνδέσμους αυτούς.

(vi) Τρεις εκπρόσωποι των πιο αντιπροσωπευτικών συντεχνιών, που υποδεικνύονται από τις συντεχνίες αυτές.

(vii) Ο Διευθυντής του Κέντρου Παραγωγικότητας ή εκπρόσωπός του.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται από τα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ