Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Παγκύπριο Συμβούλιο για Άτομα με Αναπηρίες
Το Συμβούλιο συστάθηκε με βάση το Νόμο 127(Ι) του 2000.

Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

(i) συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αναπηρίες και τα άτομα με αναπηρίες

(ii) συμβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά με την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας

(iii) συντονίζει και καθοδηγεί τις μη κρατικές δραστηριότητες για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες

(iv) παρακολουθεί τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία (Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή διακηρυχθέντων προγραμμάτων και μέτρων

(v) εισηγείται την εισαγωγή μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων στα άτομα με αναπηρίες

(vi) εισηγείται μέτρα και συμβάλλει στην προαγωγή της ενημέρωσης πάνω στα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες

(vii) παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της υλοποίησης στην πράξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο

(viii)παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή ψηφισμάτων διακηρύξεων καθώς και προγραμμάτων διεθνών οργανισμών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

(ix) συνθέτει επιστημονικές επιτροπές και αναθέτει σε ειδικούς τη διεξαγωγή μελετών/ερευνών επιστημονικών και άλλων θεμάτων που αφορούν τις αναπηρίες και τα άτομα με αναπηρίες.

Μέλη:

(i) ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πρόεδρος

(ii) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(iii) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών

(iv) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

(v) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας

(vi) ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού

(vii) Δύο εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων (ΟΕΒ και ΚΕΒΕ)

(viii)Τρεις εκπρόσωποι συντεχνιών (ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ)

(ix) Τέσσερις εκπρόσωποι αναπηρικών οργνανώσεων

(x) Δύο ανεξάρτητα πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό.

Νοείται ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει την ευχέρεια και καλεί να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου αρμόδια πρόσωπα που μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην προώθηση αναπηρικών θεμάτων.

Γραμματέας του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ