Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δημόσιες Διαβουλεύσεις Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Προκήρυξη διαγωνισμού με αρ,ΥΕΠΚΑ 02/2020 - 29/01/2020


Το ΥΕΠΚΑ ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με αρ,ΥΕΠΚΑ 02/2020 για Αγορά Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία για Παροχή Υπηρεσιών Οικονομετρίας και Ανάλυσης Δεδομένων για την ανάπτυξη οικονομετρικών μοντέλων μικροπροσομοίωσης και άλλων ποσοτικών εργαλείων για αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών – προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αντικείμενο της Σύμβασης: Υπηρεσίες Οικονομετρίας και Ανάλυσης Δεδομένων, για την ανάπτυξη ενός πλαισίου μεθοδολογίας, στη βάση διεθνών οικονομετρικών-στατιστικών προτύπων, και υποδομής λειτουργίας οικονομετρικών μοντέλων μικροπροσομοίωσης (microsimulation) και άλλων ποσοτικών εργαλείων με ένα τρόπο ολοκληρωμένο για διενέργεια εξειδικευμένων αναλύσεων για την αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών κοινωνικής προστασίας – προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού: Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών.

Τόπος και Τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Προθεσμία υποβολής Προσφορών: Έως 11/2/2020 και ώρα 14:30μμ

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: 27 (εικοσιεπτά μήνες) από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα για παράταση ή/και προαιρέσεως της διάρκεια της Σύμβασης του έργου για το ίδιο αντικείμενο ή/και για παρόμοιο ή συναφές αντικείμενο αντίστοιχα για επιπρόσθετες περιόδους που δεν δύναται να υπερβαίνουν τους (2) δύο μήνες έκαστο.

Εκτιμώμενη Αξία: Ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ €99.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.ως ακολούθως:
Ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ €92.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης 27 μήνες.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαιρέσεως της διάρκειας της Σύμβασης του έργου για παρόμοιο ή συναφές αντικείμενο για επιπρόσθετες περιόδους που δεν δύναται να υπερβαίνουν τους (2) δύο μήνες, το συνολικό ποσό δεν δύναται να υπερβεί τις ενενήντα χιλιάδες ευρώ €99.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

eProcurement