Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάση διοικητικές διευθετήσεις


Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
Όροι Εντολής του Συμβουλίου:

(i) Εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη θέσπιση Κανονισμών Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Ξενοδοχείων και Επισιτικής Βιομηχανίας.

(ii) Εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προγράμματα δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Ξενοδοχείων και Επισιτικής Βιομηχανίας για την επίτευξη των στόχων του Ινστιτούτου.

(iii) Συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τις προτάσεις του Ινστιτούτου για τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς του Ινστιτούτου.

(iv) Συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση προσώπων στον τομέα των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών και σε θέματα αναλυτικών προγραμμάτων.

(v) Συμβάλλει στη στενή συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Ξενοδοχείων και Επισιτικής Βιομηχανίας με την τουριστική Βιομηχανία.

(vi) Συμβουλεύει τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα πολιτικής του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών εκπαιδεύσεως Προσωπικού Ξενοδοχείων και Επισιτικής Βιομηχανίας .

Μέλη:
(i) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πρόσεδρος.

(ii) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(iii) Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού.

(iv) Ένας εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

(v) Δυο εκπρόσωποι των Συντεχνιών (ένας της ΠΕΟ και ένας της ΣΕΚ)

(vi) Ένας εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

(vii) Ένας εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.

(viii)Δύο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατέχουν ειδική προσωπική πείρα ή γνώσεις στον τομέα των δραστηριοτήτων του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.

(ix) Ένας εκπρόσωπος του ΑΞΙΚ

(x) Ένας εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού ΑΞΙΚ

(xi) Ένας εκπρόσωπος του ΦΕΝΑΚΙΞ – χωρίς δικαίωμα ψήφου

Νοείται ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να καλεί να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις ως παρακαθήμενοι, αρμόδια πρόσωπα που μπορούν αν συμβάλλουν εποικοδομητικά στην επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ