Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 68 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 41 του 1980.
Όροι Εντολής του Συμβουλίου:


Ι. Μελετά και Συμβουλεύει αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:


(i) Τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Διοικητικής Δαπάνης, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό καθώς και τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων.


(ii) Τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου.


(iii) Την ετήσια έκθεση του Διευθυντή Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


(iv) Οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


(v) Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου αυτού.


(vi) Την εκάστοτε Αναλογιστική Έκθεση που υποβάλλεται με βάση το Νομοσχέδιο.


(vii) Τις επενδύσεις του Ταμείου και κάθε άλλο θέμα το οποίο ο Υπουργός ή ο Διευθυντής Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνατό να θέσει υπόψη του Συμβουλίου.


Μέλη:


(i) Ένας Πρόεδρος, που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία.


(ii) Τρία πρόσωπα που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία.


(iii) Δέκα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων τα οποία αντιπροσωπεύουν στο Συμβούλιο κατά ίσο λόγο τα συμφέροντα των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων.


(iv) Τέσσερα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των αγροτών και αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών στο Συμβούλιο.


(v) Τρία άλλα κατάλληλα πρόσωπα, τα οποία να μην ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες, από τα οποία το ένα τουλάχιστο να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ