Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 68 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 41 του 1980.
Όροι Εντολής του Συμβουλίου:


Ι. Μελετά και Συμβουλεύει αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:


(i) Τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Διοικητικής Δαπάνης, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό καθώς και τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων.


(ii) Τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου.


(iii) Την ετήσια έκθεση του Διευθυντή Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


(iv) Οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


(v) Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου αυτού.


(vi) Την εκάστοτε Αναλογιστική Έκθεση που υποβάλλεται με βάση το Νομοσχέδιο.


(vii) Τις επενδύσεις του Ταμείου και κάθε άλλο θέμα το οποίο ο Υπουργός ή ο Διευθυντής Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνατό να θέσει υπόψη του Συμβουλίου.


Μέλη:


(i) Ένας Πρόεδρος, που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία.


(ii) Τρία πρόσωπα που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία.


(iii) Δέκα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων τα οποία αντιπροσωπεύουν στο Συμβούλιο κατά ίσο λόγο τα συμφέροντα των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων.


(iv) Τέσσερα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των αγροτών και αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών στο Συμβούλιο.


(v) Τρία άλλα κατάλληλα πρόσωπα, τα οποία να μην ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες, από τα οποία το ένα τουλάχιστο να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.


Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο

eProcurement