Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Επιτροπή περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Η Επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί βάσει του Άρθρου 22 του Νόμου περί «Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Αρ.205(Ι)του2002».

Ο Πρόεδρος και τα οκτώ (8) Μέλη της Επιτροπής, τα οποία προέρχονται από Κυβερνητικά Τμήματα, Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περίοδο δύο ετών.

Η Επιτροπή, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο, επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς και το πεδίο εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου. Ειδικότερα, συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητας της, παρακολουθεί την εφαρμογή του σχετικού Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμόκ.λ.π.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Επιτροπή, την σύσταση και τις αρμοδιότητες της, στην Ενότητα Νομοθεσία (Τμήμα Εργασίας) όπου παρατίθεται αυτούσιος ο Νόμος περί «Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Αρ. 205(Ι) του 2002».


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ