Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάση διοικητικές διευθετήσεις


Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Το Σεπτέμβρη 1995, με πρωτοβουλία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συστάθηκε Κεντρική Επιτροπή για την παρακολούθηση της Σύμβασης, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους Κυβερνητικών Τμημάτων και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σχετικά με το θέμα και με γενικούς όρους εντολής την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 52.255 και ημερομηνία 30/8/2000, αποφάσισε την εγκαθίδρυση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης των συμβατικών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας σ’ ότι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής:

(i) υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό οποιωνδήποτε Νόμων άπτονται των δικαιωμάτων του παιδιού

(ii) εκφέρει απόψεις για νομοσχέδια που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού

(iii) συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού

(iv) εξασφαλίζει , τις απόψεις των παιδιών και προωθεί την ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματά τους

(v) εισηγείται μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς προγράμματα δράσης, καθώς επίσης άλλα μέτρα και ενέργειες για διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού

(vi) εκφέρει απόψεις και συμβάλλει στην τελική σύνταξη, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα της Κυβέρνησης, των περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλει η Δημοκρατία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών.

Η Επιτροπή,

(i) συντάσσει διαδικαστικό κανονισμό λειτουργίας της

(ii) διαθέτει γραφείο, το οποίο στελεχώνεται από κατάλληλο προσωπικό για υποβοήθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των όρων εντολής της

(iii) υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο (μέσω του αρμόδιου Υπουργού) ετήσια έκθεση πεπραγμένων, ετήσιο πρόγραμμα δράσης και ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι ακόλουθες Υπηρεσίες και Οργανισμοί:

(i) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

(ii) Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

(iii) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

(iv) Νομική Υπηρεσία

(v) Υπουργείο Οικονομικών

(vi) Υπουργείο Δικαιοσύνης

(vii) Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης

(viii)Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

(ix) Οργανισμός Νεολαίας

(x) Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας

(xi) Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ