Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα


Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στις 10 Ιουλίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) με τίτλο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014», που αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε οικογένεια που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Ο Νόμος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 2014.


Στο πλαίσιο της υπό αναφορά μεταρρύθμισης του κοινωνικού συστήματος, έχει συσταθεί στο ΥΕΠΚΑ η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, με ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και τη διαχείριση των διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων που καταβάλλονται από το ΥΕΠΚΑ.


Για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του νέου υπό αναφορά συστήματος, το ΥΕΠΚΑ σας πληροφορεί τα ακόλουθα:


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:


Όλες οι αιτήσεις και έντυπα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία ανά την Κύπρο.

Έντυπα αιτήσεων είναι δυνατό να εκτυπωθούν από το κάτω μέρος τησ σελίδας αυτής και αφού συμπληρωθούν να υποβληθούν όπως περιγράφεται πιο πάνω. Δεν είναι εφικτή η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 46

MEDCON TOWER

1066 Λευκωσία


Υπάρχουν ξεχωριστά χρώματα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις ακόλουθες κατηγορίες αιτητών:


i. Αίτηση για Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (άλλους από τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος και τους χαμηλοσυνταξιούχους): Χρώμα Μπλε
ii. Αίτηση για Πολίτες της ΕΕ: Χρώμα Πράσινο
iii. Αίτηση για Υπηκόους Τρίτης Χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος ή διεθνούς προστασίας ή συμπληρωματικής προστασίας: Χρώμα Πορτοκαλί
iv. Αίτηση για δικαιούχους του Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα: Χρώμα Γκρίζο
v. Έντυπο Εξουσιοδότησης: Χρώμα Άσπρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:


Η ένσταση υποβάλλεται στο ειδικό προς τούτο έντυπο μέσα σε 60 μέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στον αιτητή ή από την τροποποίηση της νομοθεσίας την 1.8.2015 αναφορικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.


Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη διεύθυνση Λόρδου Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία.


Η ένσταση δεν εξετάζεται εκτός και εάν συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά, τα οποία στοιχειοθετούν τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο ένστασης.


Το έντυπο ένστασης (έντυπο ΕΕΕ.12) είναι διαθέσιμο σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία ανά την Κύπρο, καθώς και στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:


Για οποιεσδήποτε πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποτείνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 22803030 ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eee@mlsi.gov.cy.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΕΠΚΑ:


Οι περί του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμοι του 2014 έως 2015, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΠΚΑ πιο κάτω.


Σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή του ΕΕΕ, έντυπα αιτήσεων, ενημερωτικές πληροφορίες και άλλο συναφές υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, βρίσκονται αναρτημένα πιο κάτω για πληροφόρηση του κοινού.Σχετικά Αρχεία
Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2022-2027

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο