Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης (ΕΕπΑ)
1. Σκοπός
Η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της Απασχόλησης.


2. Σύνθεση
Πρόεδρος

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Μέλη

§
Εκπρόσωποι των Οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ που αποτελούν τα μόνιμα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος:

§
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι:
- Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Φορείς (όταν κρίνεται αναγκαίο)


3. Όροι Εντολής

Η ΕΕπΑ θα αποτελεί το επίσημο Συμβουλευτικό Όργανο το οποίο θα παρακολουθεί, θα μελετά και θα διαμορφώνει εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση , μέσω του αρμόδιου Υπουργού για:


§
Την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης.
§
Την κατάσταση της αγοράς εργασίας.
§
Τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης.
§
Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση
καθώς και εισηγήσεις για την αναθεώρηση του.

§
Την απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2018

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ