Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμβούλια / Επιτροπές


Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας


Διοικητικό Συμβούλιο Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου
Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 8 του περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Νόμου του 1999 Ν. 115(Ι)/99.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΑΤΙ και, τηρουμένων των διατάξεων του οικείου Νόμου και των Κανονισμών, έχει και ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

(α) Διασφαλίζει στενή συνεργασία επί θεμάτων τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ του ΑΤΙ, των αντιπροσωπευτικών σωμάτων της κυπριακής βιομηχανίας και των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών

(β) έχει την ευθύνη της διαχείρισης και του ελέγχου των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, της περιουσίας και των πόρων που διατίθενται για τους σκοπούς του ΑΤΙ και ειδικότερα καταρτίζει και εισηγείται στον Υπουργό για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΑΤΙ

(γ) αποκτά, σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις, περιουσία και πόρους κατά τρόπο που να προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του ΑΤΙ

(δ) αποφασίζει, έπειτα από εισήγηση του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και με την έγκριση του Υπουργού, την ίδρυση νέων Κλάδων και/ή Ειδικοτήτων και/ή Ερευνητικών Μονάδων ή την κατάργηση υφιστάμενων Κλάδων και/ή Ειδικοτήτων και/ή Ερευνητικών Μονάδων καθώς και τον αριθμό των εισακτέων κατ’ έτος και κατά κλάδο φοιτητών

(ε) αποφασίζει, με την έγκριση του Υπουργού, την οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης και συμπληρωματικής κατάρτισης

(στ) ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτό από τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς.

Μέλη:

(i) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρο

(ii) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών

(iii) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

(iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

(v) τρία μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΤΙ που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και τα οποία δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και

(vi) δύο εκπροσώπους της Φοιτητικής Ένωσης του ΑΤΙ εκλεγομένους προς τούτο από τη συνέλευση των φοιτητών του ΑΤΙ.

Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή απουσιάζοντος αυτού, ο αναπληρωτής αυτού στη θέση.


Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Like us on Facebook

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2027 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017-2020

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Δικτυακή πύλη:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας

ILO

Cyprus Portal

eProcurement

Εκστρατεία Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ