ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μάθετε για την Παραγωγικότητα


Ψηφιακό Μάθημα για την Παραγωγικότητα

 1. Το μάθημα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους, εκπρόσωπους των Κοινωνικών Εταίρων και το ευρύ κοινό και είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΚΕΠΑ e-gnosis.
 2. Κάνοντας χρήση κειμένου, ήχου, εικόνας, προσομειώσεων και βίντεο, το ψηφιακό υλικό προσεγγίζει την έννοια και τη σημασία της μέτρησης της παραγωγικότητας, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τρόπους βελτίωσής της. Περιλαμβάνει παρουσίαση καλών πρακτικών, δοκίμια αυτοαξιολόγησης και βιντεοσκοπημένες παρεμβάσεις από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων.
 3. Εγγραφή:
  Κάνετε εγγραφή στο σύστημα e-gnosis και στη συνέχεια εγγραφείτε στο μάθημα "Η έννοια και σημασία της Παραγωγικότητας και οι τρόποι μέτρησης και βελτίωσής της στην κατηγορία Παραγωγικότητα/Επιχειρηματικότητα
  Για να παρακολουθήσετε το μάθημα, επιλέγετε το ταπ "τα μαθήματά μου" για να παρουσιαστεί ο τίτλος και πατήστε στον τίτλο και μετά στο κουμπί "Έναρξη".


  Συχνές Ερωτήσεις


  1. Τι είναι η παραγωγικότητα;


  Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων ενός συστήματος, (προϊόντων και υπηρεσιών) και των πόρων (παραγωγικών συντελεστών) που αναλώνονται κατά την παραγωγή των αποτελεσμάτων, όπως είναι η εργασία, ο εξοπλισμός, τα υλικά, η ενέργεια κ.ά.

  Μαθηματικά η παραγωγικότητα εκφράζεται ως:       Ποσότητα αποτελεσμάτων
Παραγωγικότητα =
        Ποσότητα πόρων


  2. Πότε παρατηρείται αύξηση στην παραγωγικότητα;


  Αύξηση στην παραγωγικότητα από μια περίοδο σε άλλη παρατηρείται:


  α. όταν παράγονται περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη χρήση των ίδιων πόρων


  β. όταν παράγονται τα ίδια (σε ποσότητα και ποιότητα) προϊόντα ή υπηρεσίες με τη χρήση λιγότερων πόρων


  γ. όταν η αύξηση στα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των πόρων που χρησιμοποιούνται.  3. Ποια μέτρα παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται σήμερα;


  Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τη μέτρηση της παραγωγικότητας. Τα κυριότερα μέτρα παραγωγικότητας που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι:


  Ολική Παραγωγικότητα (Total Factor Productivity) που συσχετίζει το αποτέλεσμα με το σύνολο των χρησιμοποιούμενων πόρων.         Ποσότητα αποτελεσμάτων
Ολική Παραγωγικότητα =
          Ποσότητα πόρων
       (υλικά+ενέργεια+εργασία+εξοπλισμός)


  Μερική παραγωγικότητα που συσχετίζει το αποτέλεσμα με ένα μόνο πόρο, όπως η Παραγωγικότητα Εργασίας (που είναι ο πιο διαδεδομένος δείκτης) και η Παραγωγικότητα Κεφαλαίου.


         Ποσότητα αποτελεσμάτων
Παραγωγικότητα Εργασίας =
          Ποσότητα εργασίας


  Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω μέτρα, γίνονται υπολογισμοί του επιπέδου της παραγωγικότητας, που χρησιμεύουν για συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ή υπολογισμοί της μεταβολής της Παραγωγικότητας από μια περίοδο σε άλλη (είτε ως ποσοστό της προηγούμενης περιόδου είτε ως δείκτης με σταθερή περίοδο βάσης). Αυτοί οι υπολογισμοί είναι δυνατό να γίνουν σε διάφορα επίπεδα παραγωγικών συστημάτων: στο επίπεδο της επιχείρησης, στο επίπεδο του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας ή στο επίπεδο της οικονομίας.


  Περισσότερες πληροφορίες για τη μέτρηση της παραγωγικότητας στο επίπεδο της οικονομίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων μπορείτε να βρείτε στο «Measuring Productivity, OECD Manual”.  4. Πώς μετριέται η παραγωγικότητα στην πράξη;


  Η παραγωγικότητα υπολογίζεται ως σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων ενός συστήματος και των πόρων που αναλώνονται κατά την παραγωγή. Άρα η μέτρηση της παραγωγικότητας ενός συστήματος απαιτεί τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του συστήματος και των πόρων που αναλώνονται στην παραγωγή και συσχέτισή τους με βάση τον τύπο:


        Ποσότητα αποτελεσμάτων
  Παραγωγικότητα =
         Ποσότητα πόρων  Μέτρηση αποτελεσμάτων

  Για σκοπούς υπολογισμού της παραγωγικότητας τα αποτελέσματα ενός συστήματος μπορούν να μετρηθούν ως:


  • φυσικές μονάδες (π.χ. 15,000 τεμάχια). Οι φυσικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις όπου παράγεται ένα ομοιόμορφο προϊόν.
  • συνολική χρηματική αξία της παραγωγής, (αξία πωλήσεων + μεταβολή στην αξία των αποθεμάτων και ενδιάμεσων προϊόντων), π.χ. €300.000. Η συνολική χρηματική αξία της παραγωγής χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου παράγονται διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται αφού αφαιρεθεί η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή αλλιώς η συνολική αξία της παραγωγής μείον την ενδιάμεση κατανάλωση).

  Στο επίπεδο της Εθνικής Οικονομίας για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (η συνολική χρηματική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία, κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου)


  Μέτρηση Πόρων

  Η εργασία είναι ο πόρος που χρησιμοποιείται για το πιο διαδεδομένο μέτρο μερικής παραγωγικότητας. Η ποσότητα της εργασίας που αναλώνεται στην παραγωγή μπορεί να μετρηθεί ως:

  · αριθμός εργαζομένων (περιλαμβάνει εργαζόμενους με πλήρη και μερική απασχόληση),
  · ώρες εργασίας,
  · τον αριθμό εργαζομένων σε ισοδύνομο πλήρους απασχόλησης

  Η επιλογή του τρόπου μέτρησης των αποτελεσμάτων και πόρων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων.


  Επειδή η παραγωγικότητα είναι σχέση ποσοτήτων όταν απαιτείται ο υπολογισμός της μεταβολής της παραγωγικότητας από μια χρονική περίοδο σε άλλη είναι σημαντικό να απαλειφθεί η επίδραση της αλλαγής στις τιμές. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλοι δείκτες τιμών ως αποπληθωριστές της αξίας των αποτελεσμάτων και των πόρων.


  Περισσότερη πληροφόρηση για τη μέτρηση της παραγωγικότητας στο επίπεδο της οικονομίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων μπορείτε να βρείτε στο «Measuring Productivity OECD Manual”.  5. Τι είναι η Παραγωγικότητα Εργασίας;


  Η Παραγωγικότητα Εργασίας είναι ο πιο ευρέως διαδεδομένος δείκτης παραγωγικότητας και εκφράζει το αποτέλεσμα ενός συστήματος σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός ατόμων, ή ώρες εργασίας) που παράγει το αποτέλεσμα. Η Παραγωγικότητα Εργασίας δεν εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού, ούτε μπορεί το επίπεδο της παραγωγικότητας εργασίας να θεωρηθεί ψηλό ή χαμηλό εξ υπαιτιότητας και μόνον των εργαζομένων. Η Παραγωγικότητα Εργασίας αντικατοπτρίζει τη συνολική επίδραση πολλών παραγόντων στο αποτέλεσμα, όπως του φυσικού κεφαλαίου (κτήρια, μηχανήματα), της τεχνολογίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση και κατάρτιση), της οργάνωσης της εργασίας, των οικονομιών κλίμακας κ.λπ.  6. Πώς αξιοποιούνται οι μετρήσεις της παραγωγικότητας;


  Οι επιχειρήσεις, στηριζόμενες σε μετρήσεις της παραγωγικότητας στο επίπεδο τμημάτων και διαδικασιών, καταστρώνουν σχέδια δράσης για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας προς όφελος των ίδιων των ιδιοκτητών (αυξημένη κερδοφορία) αλλά και των εργαζομένων (ψηλότεροι μισθοί).

  Οι μετρήσεις της παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται από οικονομικούς αναλυτές για διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων, όπως της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, στην παραγωγικότητα και κατ΄ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν πολιτική για να επηρεάσουν θετικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας τους προς όφελος του πληθυσμού.

  Οι συγκρίσεις της παραγωγικότητας μεταξύ χωρών, επίσης βοηθά στη διαμόρφωση πολιτικής από τις κυβερνήσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

  Οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τις μετρήσεις της παραγωγικότητας για τις διαπραγματεύσεις των μισθών.

  7. Γιατί είναι σημαντική η βελτίωση της παραγωγικότητας σε μια οικονομία;


  Η βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε επιχείρησης βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και επιφέρει αύξηση του μεριδίου αγοράς και αυξημένα κέρδη. Δεδομένου ότι υπάρχει υγιής κοινωνικός διάλογος ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, η αύξηση στα κέρδη της επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από ψηλότερα εισοδήματα για τους μετόχους, και ωφέλη για τους εργαζόμενους (αύξηση των μισθών, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, και της κατάρτισης). Επίσης, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μείωση των τιμών και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών. Το όφελος για τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές μεταφράζεται σε αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και της αγοραστικής τους δύναμης. Το κράτος επωφελείται επίσης από αυξημένα έσοδα λόγω φορολογίας των κερδών με τα οποία μπορεί να στηρίξει την κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική του ώστε να προσφέρει στους πολίτες περισσότερες και καλύτερες υποδομές υγείας, παιδείας, συγκοινωνιών, επικοινωνιών κ.ά. Η ύπαρξη καλύτερων υποδομών σε συνδυασμό με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών οδηγούν σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αφού οι πολίτες μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και προτιμήσεις τους σε μεγαλύτερο βαθμό. Η αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της επιχείρησης και οι αποφάσεις για νέες επενδύσεις οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής που ισοδυναμεί με οικονομική ανάπτυξη. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία νέων, καλύτερων θέσεων εργασίας και ποιοτική και ποσοτική αύξηση της συνολικής απασχόλησης. Η επένδυση στην κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, που είναι δυνατή όταν αυξάνεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων, οδηγεί σε περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας.

  Συμπερασματικά, η βελτίωση της παραγωγικότητας σε μια οικονομία οδηγεί γενικά σε ψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο του βιοτικού επιπέδου ενός λαού, δεδομένου ότι το κράτος μεριμνά για δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, επαρκείς κοινωνικές παροχές, ασφάλεια, ισότητα ευκαιριών, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  8. Βελτίωση της παραγωγικότητας σε μια οικονομία σημαίνει και αύξηση στην ανεργία;


  Στο επίπεδο της επιχείρησης, η εισαγωγή κάποιου μέτρου για βελτίωση της παραγωγικότητας, όπως η χρήση νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μείωση των ατόμων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του όγκου παραγωγής. Μακροπρόθεσμα όμως, καθώς η επιχείρηση γίνεται πιο ανταγωνιστική, είναι σε θέση να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και, σε συνδυασμό με καινοτομίες, να δημιουργήσει ακόμη περισσότερη ζήτηση για τα προϊόντα της, ώστε να χρειάζεται η πρόσληψη πρόσθετων εργαζομένων για ανταπόκριση στον αυξημένο όγκο εργασίας. Επίσης η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας σε μια επιχείρηση οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας σε άλλου τύπου επιχειρήσεις.


  Στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας, οι ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι ότι βελτίωση της παραγωγικότητας δεν οδηγεί σε μείωση των ευκαιριών απασχόλησης. Η βελτίωση της παραγωγικότητας δημιουργεί, μακροχρόνια, ανάπτυξη στο εθνικό εισόδημα και την εθνική παραγωγή ώστε να οδηγήσει σε γενική αύξηση της απασχόλησης.  9. Πώς συγκρίνεται η παραγωγικότητας της Κύπρου με αυτή άλλων χωρών και της ΕΕ;


  Σύμφωνα με το δείκτη της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά εργαζόμενο), από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στη Eurostat για το 2013, η παραγωγικότητα στην Κύπρο βρίσκεται στο 91,9 % του μέσου όρου των 28 κρατών μελών. Με την επίδοση αυτή η Κύπρος κατατάσσεται 15η μεταξύ των χωρών της ΕΕ.


  Ο ρυθμός μεταβολής (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος) της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο) στην Κύπρο για το 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν - 0,2%, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο του ρυθμού μεταβολής της Παραγωγικότητας Εργασίας των 28 χωρών της ΕΕ, που ήταν 0,4%.


  Σύμφωνα με το δείκτη της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας), από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στη Eurostat για το 2013, η παραγωγικότητα στην Κύπρο βρίσκεται στο 81,7 % του μέσου όρου των 28 κρατών μελών. Με την επίδοση αυτή η Κύπρος κατατάσσεται 14η μεταξύ των 24 χωρών μελών που διαθέτουν τα σχετικά στοιχεία.


  Ο ρυθμός μεταβολής (ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος) της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά ώρα Εργασίας) στην Κύπρο για το 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν 0,5%, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο του ρυθμού μεταβολής της Παραγωγικότητας Εργασίας των 28 χωρών της ΕΕ, που ήταν 0,6%.


  Περισσότερα στοιχεία για την παραγωγικότητα της Κύπρου και συγκρίσεις με άλλες χώρες και την ΕΕ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Δείκτες παραγωγικότητας ή στη Eurostat.


  Πηγή: 1) Eurostat, Labour Productivity per person employed.

  2) Eurostat, Labour Productivity per hour worked  10. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγικότητα;


  Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι πολλοί και παρουσιάζουν μεταξύ τους περίπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης. Οι παράγοντες αυτοί διαχωρίζονται σε Μάκρο-παράγοντες και Μίκρο-παράγοντες. Οι Μακρο-παράγοντες αφορούν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και την ποιότητα των διαθέσιμων πόρων και διαμορφώνονται από πολιτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι Μικρο-παράγοντες αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και διαμορφώνονται από αποφάσεις της επιχείρησης, (πρώτιστος από τη διεύθυνση και δευτερεύοντος από τη στάση των εργαζομένων).


  Μάκρο-παράγοντες

  - Ανταγωνισμός - αποτελεσματική λειτουργία των αγορών
  - Η δομή της οικονομίας
  - Η οικονομική σταθερότητα
  - Βασικές υποδομές (συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, νερό)
  - Αποδοτικότητα Δημόσιας Υπηρεσίας
  - Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων
  - Αγορά εργασίας και σύστημα εργασιακών σχέσεων (απασχόληση, ανεργία και υπηρεσίες απασχόλησης )
  - Χρηματοδοτικό σύστημα
  - Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ανάπτυξη δεξιοτήτων
  - Συστήματα ασφάλειας και υγείας
  - Δομές στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

  Μίκρο παράγοντες

  - Ανθρώπινο κεφάλαιο (συστήματα πρόσληψης, ανέλιξης, κινήτρων, αμοιβών, τρόπος ηγεσίας, διαχείριση γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού)
  - Στρατηγικός σχεδιασμός
  - Τεχνολογία και ιδιαίτερα Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  - Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος της εργασίας
  - Διευθυντικές πρακτικές
  - Έρευνα, καινοτομία και δημιουργικότητα
  - Ασφάλεια και υγεία
  - Οργανωσιακή μάθηση


  12. Είμαι εργαζόμενος. Πώς μπορώ να αυξήσω την ατομική μου παραγωγικότητα και να συμβάλω στην αύξηση της παραγωγικότητας στην επιχείρηση που εργάζομαι;
  Μπορείτε να αυξήσετε την ατομική σας παραγωγικότητα και να συμβάλετε στην αύξηση της παραγωγικότητας στην επιχείρηση που εργάζεστε με διάφορους τρόπους:  - Ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη σε υλικά, ενέργεια και χρόνο.
  - Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που σας δίνονται για ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας εντός και εκτός του χώρου εργασίας σας.
  - Εφαρμόζοντας τα πρότυπα που ισχύουν στην επιχείρηση όπου εργάζεστε.
  - Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ασφάλειας και υγείας που έχετε στη διάθεσή σας και ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες.
  - Προγραμματίζοντας συστηματικά τις εργασίες που έχετε να διεκπεραιώσετε.
  - Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες που σας προσφέρει η τεχνολογία που έχετε στη διάθεσή σας και ιδιαίτερα η τεχνολογία πληροφορικής.
  - Αναζητώντας και αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικές με την εργασία σας.
  - Διατηρώντας καλές σχέσεις με τους συναδέλφους σας.
  - Αναζητώντας συνεχώς βελτιώσεις στον τρόπο που διεκπεραιώνετε μια εργασία.
  - Συζητώντας με τον προϊστάμενο σας οποιεσδήποτε εισηγήσεις έχετε για βελτιώσεις στον τρόπο που εργάζεστε.

No documents found

_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας