ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Στρατηγική Παραγωγικότητας


Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007-2013Το Μάιο του 2007 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Παραγωγικότητας η Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας.


Η Εθνική Στρατηγική Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007-2013 συνίσταται στη διαμόρφωση και υλοποίηση επικεντρωμένων δράσεων και μέτρων κρατικής παρέμβασης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και ενθάρρυνση της έρευνας, της μελέτης και της εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών βελτίωσης της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα της παραγωγικότητας εργασίας, σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να επιτυγχάνεται ο γενικός στρατηγικός στόχος.


Ο γενικός στρατηγικός στόχος είναι η επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας ώστε η συνολική παραγωγικότητα εργασίας να φτάσει τον μέσο όρο της ΕΕ27 μέχρι το 2013 και παράλληλα η επιδίωξη καλών επιδόσεων στην απασχόληση και σεβασμό στις αρχές της ισότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας στοχεύουν άμεσα στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου βελτίωσης της παραγωγικότητας και γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας και της Ε.Ε. Τα μέτρα αυτά δομούνται σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας:1. Αντικατάσταση των θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας με παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενσωμάτωση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία.

2. Άρση αντιπαραγωγικών πρακτικών και θεσμών στη Δημόσια Υπηρεσία.

3. Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας.

4. Προώθηση στοχευόμενων ερευνητικών δράσεων σε θέματα παραγωγικότητας.

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας καταρτίζονται και προωθούνται διετή ή τριετή Σχέδια Δράσης.


Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2012-2013 υλοποιούνται τα ακόλουθα Σχέδια και Έργα:Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην:

κ. Χριστιάνα Χριστοδούλου, Λειτουργό Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806119, E-mail: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy

- Εκθέσεις Προόδου

- Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2012-2013

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας