ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Στρατηγική Παραγωγικότητας


Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007-2013Η Εθνική Στρατηγική Παραγωγικότητας που αφορούσε την περίοδο 2007-2013 διαμόρφωσε και υλοποίησε επικεντρωμένες δράσεις και μέτρα κρατικής παρέμβασης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και ενθάρρυνση της έρευνας, της μελέτης και της εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών βελτίωσης της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα της παραγωγικότητας εργασίας, σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να επιτυγχάνεται ο γενικός στρατηγικός στόχος.


Ο γενικός στρατηγικός στόχος ήταν η επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας ώστε η συνολική παραγωγικότητα εργασίας να φτάσει τον μέσο όρο της ΕΕ27 μέχρι το 2013 και παράλληλα η επιδίωξη καλών επιδόσεων στην απασχόληση και σεβασμό στις αρχές της ισότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.Τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στο Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας στόχευαν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου βελτίωσης της παραγωγικότητας και γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας και της Ε.Ε. Τα μέτρα αυτά είχαν δομηθεί σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας:1. Αντικατάσταση των θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας με παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενσωμάτωση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία.

2. Άρση αντιπαραγωγικών πρακτικών και θεσμών στη Δημόσια Υπηρεσία.

3. Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας.

4. Προώθηση στοχευόμενων ερευνητικών δράσεων σε θέματα παραγωγικότητας.

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας καταρίστηκαν και προωθήθηκαν διετή ή τριετή Σχέδια Δράσης.


Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2012-2013 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα Σχέδια και Έργα:- Εκθέσεις Προόδου

- Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2012-2013

_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας