ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή του ΚΕΠΑ


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η σχετική συμφωνία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου του 1974 και από τότε η Κυβέρνηση ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του. Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας, "να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας", εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώθηκε σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του κράτους, για την όσο πιο ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή της χώρας μας στις συνθήκες παγκοσμοιοποίησης.


Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΚΕΠΑ επικεντρώνεται σε σημαντικές για το Κράτος και την Πολιτεία προτεραιότητες/δραστηριότητες ως ακολούθως:


  • Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη. Το ΚΕΠΑ οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του Μάνατζμεντ ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


  • Tεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση. Το ΚΕΠΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε δύο τύπους κατάρτισης, επιμορφωτικά προγράμματα μικρής διάρκειας και ταχύρρυθμα προγράμματα αρχικής κατάρτισης διάρκειας έξι μηνών. Οι ειδικότητες που προσφέρει το ΚΕΠΑ είναι μεταξύ άλλων: Υδραυλικά, Εφαρμογές, Μηχανική Αυτοκινήτων, Τηλεπικοινωνίες - Κινητή Τηλεφωνία, Οικοδομική, Μηχανουργία, Συγκολλήσεις.
  • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ). Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσφέρει βραδινά Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης στην ελληνική γλώσσα) και Master in Business Administration (πλήρης φοίτησης στην αγγλική γλώσσα).
  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Το ΚΕΠΑ ως ο αρμόδιος Δημόσιος Εκπαιδευτικός Φορέας, υλοποιεί σειρά προγραμμάτων κατάρτισης το περιεχόμενο των οποίων έχει συμφωνηθεί με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Τμήματος για έγκριση λειτουργών Ασφάλειας, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Τα προγράμματα που προσφέρονται αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 136 ωρών που κατανέμεται σε 20 ενότητες και που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έγκριση Λειτουργού Ασφάλειας.
  • Παροχή υπηρεσιών στήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Κέντρο Παραγωγικότητας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διοικητική στήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στα Τμήματά του, όπως στο Τμήμα Εργασίας, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για υλοποίηση σημαντικών έργων, τα οποία ευρίσκονται στις προτεραιότητες του Υπουργείου.


  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Το ΚΕΠΑ παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις διάρκειας μιας ημέρας καθώς και εκτεταμένης διάρκειας επί πληρωμή. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται τόσο στον Τομέα Διευθυντικής Ανάπτυξης όσο και στην ΤΕΚ.


Το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του ΚΕΠΑ αποτελεί πρακτικό οδηγό για τις κυριότερες δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για υλοποίηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, αναθεωρείται όμως σύμφωνα με τις εκάστοτε αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς.

Πάγιος στόχος του ΚΕΠA είναι η συνεχής βελτίωση, η εισαγωγή καινοτομιών και η προσφορά νέων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων βασισμένων στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στηρίζοντάς τις για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα.

Ευελπιστούμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΠΑ θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας.

_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας