ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβούλιο Παραγωγικότητας


Ιστορική Ανασκόπηση


Η λειτουργία του τριμερούς σώματος με την ονομασία Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας (ΠΣΠ) ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 1992 με την Απόφαση 36.860 του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε τη σύστασή του σε αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παραγωγικότητας, στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας και όρισε το ΚΕΠΑ ως το επιστημονικό, συμβουλευτικό και εκτελεστικό όργανό του.
Το ΠΣΠ συνήλθε σε τρεις συνεδριάσεις εντός του 1992 όπου αποφασίστηκε η ανάθεση σε ομάδες εργασίας της ετοιμασίας σημειωμάτων και εκθέσεων για τα θέματα:· Παραγωγικότητα – Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης.


· Μελέτες για εντόπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα στους βιομηχανικούς κλάδους προτεραιότητας.


· Ομάδα εργασίας για θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την αναδιάρθρωση και τεχνολογική αναβάθμιση της τεχνολογίας.Οι ομάδες εργασίας ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τα σημειώματα και τις εκθέσεις τους στο ΠΣΠ. Η προγραμματισμένη όμως συζήτηση του ΠΣΠ για τις 19 Ιανουαρίου 1993 αναβλήθηκε και από τότε το ΠΣΠ αδρανοποιήθηκε.Στις 23 Μαΐου 2005, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύσταση του Συμβουλίου Παραγωγικότητας (Αρ. Απόφασης 62.037), υιοθετώντας σχετική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία 12 Μαΐου 2005 ( Προτάση με Αρ. 471/2005).Στην πρώτη συνεδρία που έγινε στις 2 Μαΐου 2006 το Συμβούλιο Παραγωγικότητας ανέθεσε στην Τεχνική Επιτροπή το έργο της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της Παραγωγικότητας στην Κύπρο και της ετοιμασίας πρότασης για την Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας.Η Τεχνική Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση της στο Συμβούλιο Παραγωγικότητας στις 7 Μαίου 2007.


Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας ενέκρινε την πρόταση σε συνεδρία του στις 18 Μαίου το 2007.


_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας