Έρευνα


Το ΑΞΙΚ ως τριτοβάθμιο ίδρυμα εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο στα πλαίσια κυβερνητικών έργων π.χ. Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα επίπεδα των προσφερομένων υπηρεσιών π.χ. μελέτη για αναβάθμιση και οργάνωση εστιατορίου, κουζίνας, χώρων υποδοχής κλπ.

Στις σελίδες Έρευνα και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες δημοσιεύονται οι πιο πρόσφατες δραστηριότητες του ΑΞΙΚ που εμπίπτουν σ’ αυτούς τους τομείς.

Με την πάροδο του χρόνου, και αφού δημοσιεύονται καινούριες δραστηριότητες, θα δημιουργούνται σύνδεσμοι στην ανάλογη σελίδα με το αρχείο παλαιότερων εκθέσεων.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΚ

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΞΙΚ αποφάσισε τη διεξαγωγή ερευνών για την απασχόληση των αποφοίτων του Ινστιτούτου. Η τελευταία έρευνα διεξάχθηκε το 2005 μεταξύ των αποφοίτων των τριετών προγραμμάτων σπουδών, δηλαδή Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Διεύθυνση (1999 - 2004), Ξενοδοχειακή Διεύθυνση - Ειδίκευση Διαμονής (1996 - 1998), Ξενοδοχειακή Διεύθυνση - Ειδίκευση Τροφίμων και Ποτών (1996 - 1998) και Μαγειρικές Τέχνες (1997 - 2004).

ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ‘ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΕΡΓΟΔΌΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΆ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ’

Στις αρχές του 2017, το ΑΞΙΚ ανέλαβε έρευνα για ανάλυση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών (ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, φοιτητές, φορείς χάραξης πολιτικής και διαμορφωτές κοινής γνώμης). Η εν λόγω έρευνα σκοπό είχε να εντοπίσει την ανάγκη για ένα σύγχρονο, αποδοτικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα στον τομέα της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας, ως μέρος του προγράμματος ‘Συνεργάτη Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό’.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια για στρατηγική και συστηματική συνεργασία ανάμεσα στην ξενοδοχειακή/τουριστική βιομηχανία και τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα για τη βιομηχανία αυτή.

Το ΑΞΙΚ είναι ένα από τα δύο τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που κατάφεραν να εγκριθούν με την υποβολή της πρότασης για το εν λόγω έργο στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 (Συνεργασίες για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Πρόκειται για ένα έργο διάρκειας δύο χρόνων (Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2018) και προϋπολογισμού ύψους 242,617.00 ευρώ, το οποίο επιχορηγείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του έργου αυτού το ΑΞΙΚ καλείται να συντονίσει ενέργειες 7 εταίρων σε 5 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία).

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας. Το όλο εγχείρημα θα διευκολύνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά τόσο για τις ξενοδοχειακές/τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους φοιτητές που επενδύουν στον τομέα αυτό.

No documents found