Συγχρηματοδοτούμενα έργα/σχέδιαΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σχεδίου Χορηγιών είναι η παροχή ενισχύσεων–χορηγιών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους, ολικώς ή μερικώς, κατά τη χειμερινή περίοδο έτσι ώστε να εντάξουν τους εργαζόμενούς τους σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προβαίνουν ή προτίθενται να προβούν σε αναστολή εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο και συμμετέχουν στο «Έργο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη χειμερινή περίοδο προβαίνουν σε μερική ή πλήρη αναστολή εργασιών».

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Η χορηγία περιλαμβάνει βασικό μισθό, τιμαριθμικό επίδομα και τις υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη στο Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Οι ειδικότεροι στόχοι και οφέλη του Σχεδίου είναι:
· η συνεχής και συστηματική ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η εμπέδωση της διά βίου μάθησης και η αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
· η μείωση της εποχικότητας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας μέσω της επιμήκυνσης της διάρκειας απασχόλησης των εργαζομένων,
· η αύξηση της παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου,
· η συνεισφορά στην προετοιμασία για πιστοποίηση των προσόντων με βάση τα ισχύοντα εθνικά/ευρωπαϊκά ή άλλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα (ΠΕΠ),
· η αξιοποίηση του χρόνου αναστολής για επιμόρφωση,
· η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για επιμόρφωση του προσωπικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα προσφέρονται σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου κατά την περίοδο αναστολής εργασιών, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε δύο επίπεδα:
· Το βασικό επίπεδο, με προγράμματα επιμόρφωσης για το προσωπικό χαμηλότερων βαθμίδων. Τα προγράμματα στοχεύουν στον εμπλουτισμό και συμπλήρωση των γνώσεων των καταρτιζόμενων στις ειδικότητες τους καθώς και την κάλυψη των σύγχρονων τάσεων της βιομηχανίας, θεμάτων επαγγελματικής συμπεριφοράς, επικοινωνίας και Κυπρογνωσίας.  Επιπρόσθετα αποτελούν συνεισφορά στην προετοιμασία των εργαζομένων για πιστοποίηση των προσόντων με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα.
· Το εποπτικό επίπεδο, με προγράμματα επιμόρφωσης για το προσωπικό με εποπτικά η/και διευθυντικά καθήκοντα. Τα προγράμματα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε θέματα διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού, επιμόρφωση σε άλλες ειδικότητες (cross-training), αξιοποίηση της τεχνολογίας και του σύγχρονου μάρκετινγκ και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

No documents found