Βιβλιοθήκη


Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται εντός του Ινστιτούτου και είναι ελεύθερης πρόσβασης για τους χρήστες. Διαθέτει πέραν των 10.000 τίτλων βιβλίων και περιοδικών. Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, είναι διαθέσιμες στον ιστιότοπο.

Σκοπός

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΑΞΙΚ είναι:

  1. Να εξυπηρετεί πρωτίστως τα μέλη του Ινστιτούτου (μέλη του διδακτικού προσωπικού, φοιτητές, ερευνητές, μέλη διοικητικού Προσωπικού κλπ) στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής, διδακτικής και ευρύτερης πολιτιστικής πληροφόρησης, αφού η Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα σύγχρονο όργανο για την επίτευξη, των διδακτικών και των ερευνητικών στόχων του Ινστιτούτου.

  2. Ακολούθως να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δηλαδή σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο της φοιτητικής κοινότητας, οποιοδήποτε μέλος της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου, το οποίο μετά από υποβολή σχετικής αίτησης θα εφοδιαστεί με ειδική ταυτότητα εξωτερικού χρήστη της Βιβλιοθήκης.

  3. Να βρίσκεται σε καθεστώς συνεργασίας και συντονισμού με τα άλλα επιστημονικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες της Κύπρου για την καταγραφή και τεκμηρίωση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και τουριστικής βιβλιογραφίας, όπως επίσης και άλλες επιστημονικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δημοσιεύσεις.

Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με:

  · Την επαρκή στελέχωση της Βιβλιοθήκης με ειδικευμένο προσωπικό.

  · Τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της.

  · Τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης που γίνεται με αγορές και δωρεές του αναγκαίου υλικού.

  · Την οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

  · Τον αναγκαίο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της.

  · Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς ή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για ανταλλαγές χρήσιμων πληροφοριών για θέματα έρευνας .

Το υλικό της βιβλιοθήκης

Ως υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από:

  · Πάσης φύσεως χειρόγραφα και έντυπα που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς, περιλαμβανομένων βιβλίων, περιοδικών και Διπλωματικών Εργασιών των Φοιτητών.

  · Οπτικοακουστικό υλικό.

  · Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.


Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Η δυνατότητα πρόσβασης στη συλλογή της βιβλιοθήκης στο παρόν στάδιο είναι δυνατή μέσω του μητρώου της βιβλιοθήκης. Μελλοντικά σκοπεύουμε να προβούμε σε μηχανογράφηση της συλλογής της βιβλιοθήκης. Η ταξινόμηση των βιβλίων βασίζεται πάνω στους Αγγλοαμερικανικούς Κώδικες Dewey. (Dewey Decimal Classification).

Οι Διπλωματικές Εργασίες Φοιτητών φυλάγονται για σκοπούς έρευνας στη βιβλιοθήκη.


Συντήρηση και φθορά του υλικού

Ιδιαίτερη και συνεχής φροντίδα λαμβάνεται τόσο για τη συντήρηση όσο και για τη διάσωση του σπάνιου υλικού της Βιβλιοθήκης, και ειδικά εκείνου που ευρίσκεται σε έντυπη μορφή.
Αντικαθίσταται οποιοδήποτε υλικό το οποίο εξαιτίας της πολλαπλής χρήσης έχει φθαρεί.


Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης προσφέρονται σε ένα ενιαίο χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται ως αναγνωστήριο, χώρος εργασίας του προσωπικού και για τη φύλαξη του υλικού.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης τον απαραίτητο μηχανογραφικό εξοπλισμό, Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπική και ασύρματο δίκτυο διαδικτύου κτλ.


Υποστήριξη

Η Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες της την δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές, χρήσης λογισμικών και αναπαραγωγής υλικού σύμφωνα με τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο, κ.ά.


Φωτοτυπίες

Η φωτοτυπική για την εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης λειτουργεί με προσωπικούς κωδικούς που δίνονται στους φοιτητές με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε για φωτοτυπίες από το Αρχείο.


Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΑΞΙΚ

Απαγορεύεται αυστηρά τόσο η φωτοτυπήσει όσο και η κατοχή φωτοτυπημένου υλικού σε ποσοστό πέραν του 10% ενός βιβλίου.


  Υπηρεσίες και Κανονισμοί Βιβλιοθήκης

  Η βιβλιοθήκη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου, είναι καλά οργανωμένη και ειδικεύεται σε τομείς που σχετίζονται με τις Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και Επισιτιστικές Τέχνες. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει ευχάριστο περιβάλλον για μελέτη. Η βιβλιοθήκη έχει ευρύ φάσμα βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικών βοηθημάτων στον Τουρισμό, στα Ξενοδοχειακά, τις Μαγειρικές Τέχνες και στις Διεθνείς Επιχειρήσεις. Παρέχει επίσης Υπηρεσίες Διαδικτύου και παροχή υπηρεσιών φωτοτύπησης.

  Σκοπός

  Να πρωτοπορεί στον τομέα των Ξενοδοχειακών, του Τουρισμού και των Μαγειρικών Τεχνών, και να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος του ιδρύματος.

  Αποστολή

  Η βιβλιοθήκη έχει 2 βασικές αποστολές:

  Η πρώτη αποστολή είναι να έχει επαρκές υλικό που να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών της σχολής καθώς επίσης και τις επαγγελματικές ανάγκες της σχολής και του υπόλοιπου προσωπικού.

  Η δεύτερη αποστολή είναι να προσφέρει και να διατηρεί ποιοτικές υπηρεσίες που να ενθαρρύνουν την κατάλληλη χρήση της βιβλιοθήκης από τη σχολή και τους φοιτητές.


  Ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη

  Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης και δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης που είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά ατομική και εξασφαλίζει αποκλειστικά και μόνο στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές της βιβλιοθήκης. Δικαίωμα έκδοσης ειδικής κάρτας δανεισμού έχουν οι ακόλουθοι:

   · Όλοι οι φοιτητές του ΑΞΙΚ

   · Όλο το προσωπικό του ΑΞΙΚ

   · Μέλη άλλων ιδρυμάτων και του ευρύτερου κοινού που μπορούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη για λόγους ανάγνωσης και αναφοράς, υπό τον όρο ότι υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο βιβλίο επισκεπτών .

   · Οι πτυχιούχοι του ΑΞΙΚ μπορούν να κρατήσουν τα δικαιώματα ιδιότητας μέλους.

  Γενικοί κανόνες

  Οι κανονισμοί διασφαλίζουν ένα ασφαλές και φιλικό μέρος για εργασία, γι’ αυτό:

   · Απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό, και τα ποτά μέσα στη βιβλιοθήκη.

   · Κατοικίδια ζώα δεν επιτρέπονται.

   · Η βιβλιοθήκη δεν φέρει καμιά ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων. Τσάντες και άλλα αντικείμενα αξίας δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτα. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να βεβαιωθούν ότι παίρνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την αναχώρησή τους από τη βιβλιοθήκη.

   · Στη βιβλιοθήκη πρέπει πάντα να τηρείται απόλυτη ησυχία .

   · Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να σβήνονται πριν την είσοδό σας στη βιβλιοθήκη.

   · Ζημιά ή απώλεια υλικού από τη βιβλιοθήκη πρέπει να αποζημιώνεται από τον υπεύθυνο πρόκλησης της ζημιάς ή της απώλειας.

   · Αφαίρεση υλικού από τη βιβλιοθήκη χωρίς άδεια θεωρείται σοβαρή παράβαση. Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε υλικό της βιβλιοθήκης επιθυμούν να πάρουν έχει χρεωθεί σ’ αυτούς.

   · Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια πρέπει να παραμένουν μετά τη χρήση τους στα έδρανα μελέτης και να μην επανατοποθετούνται.

   · Οι φωτοτυπικές μηχανές καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών και των επισκεπτών. Όμως, η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού υπόκειται στους διεθνείς κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων.

   · Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και η πρόσβαση Διαδικτύου παρέχεται αυστηρά για να εξυπηρετήσει μόνο εκπαιδευτικές ανάγκες και έρευνα.

   · Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι πιο πάνω κανονισμοί, ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν το χώρο της βιβλιοθήκης.


  Είσοδος στη βιβλιοθήκη

  Είσοδος στη βιβλιοθήκη επιτρέπεται μόνο στην παρουσία της βιβλιοθηκάριου ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου.


  Δανεισμός βιβλίων


   · Οποιοσδήποτε επιθυμεί να δανειστεί βιβλίο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό από τη βιβλιοθήκη, πρέπει να διασφαλίσει ότι πρώτα έχει εκδοθεί δανειστική κάρτα βιβλιοθήκης στο όνομά του.

   · Όλες οι κάρτες της βιβλιοθήκης φυλάγονται από τη βιβλιοθηκάριο, η οποία είναι αρμόδιος για τη τήρηση αρχείου για όλο το υλικό της βιβλιοθήκης.

   · Κανένας δεν αφαιρεί οποιοδήποτε υλικό από τη βιβλιοθήκη εκτός αν ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία.

   · Υλικό της βιβλιοθήκης που απομακρύνεται από τη βιβλιοθήκη παραμένει στη προσωπική ευθύνη του χρήστη μέχρι την επιστροφή του υλικού αυτού στη βιβλιοθήκη.

   · Εάν παραστεί ανάγκη παράτασης της περιόδου δανεισμού, αυτή μπορεί να γίνει από τη βιβλιοθηκάριο, υπό τον όρο ότι κανένας άλλος χρήστης δεν έχει προκρατήσει το ίδιο υλικό.

   · Εάν ο χρήστης χρειάζεται να δανειστεί ένα βιβλίο που είναι ήδη δανεισμένο, η βιβλιοθηκάριος μπορεί να προκρατήσει το βιβλίο για αυτόν. Μόλις επιστραφεί το βιβλίο, ο χρήστης θα ειδοποιηθεί και θα του δοθεί προτεραιότητα για δανεισμό.

   · Υπάρχουν όρια στον αριθμό βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάποιος.

   · Σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς ή μη επιστροφής οποιουδήποτε δανεισμένου υλικού, μπορεί να απαιτηθεί από το χρήστη να καλύψει το πλήρες κόστος της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασής του υλικού.

   · Τα βοηθητικά βιβλία και το υλικό όπως τα συνδρομητικά περιοδικά, τα περιοδικά, τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες, που είναι σημειωμένα ως "βιβλία αναφοράς μόνο", δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τη βιβλιοθήκη.

   · Οι Διπλωματικές Εργασίες των φοιτητών προσφέρονται για χρήση μόνο στον χώρο της βιβλιοθήκης.

   · Σε περίπτωση που ένα άτομο χρειάζεται επειγόντως υλικό της βιβλιοθήκης, η βιβλιοθηκάριος θα προβεί σε ανάκληση του υλικού (συνήθως η διαδικασία παίρνει 3 μέρες), αφού ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί περί τούτου.

   · Οι αποφοιτούντες θα πρέπει να επιστρέψουν όλα το υλικό που έχουν δανειστεί από τη βιβλιοθήκη και να διευθετήσουν τυχόν εκκρεμότητες για να αποκτήσουν το δικαίωμα διπλώματος.

  Αριθμός βιβλίων που μπορούν να δανειστούν και περίοδος δανεισμού:

    Ιδιότητα ΜελώνΜέγιστος Αριθμός Βιβλίων Διάρκεια Δανεισμού

    (ημέρες)

    Διδακτικό Προσωπικό2515
    Υποστηρικτικό Προσωπικό815
    Φοιτητές, Συνεργάτες και Ερευνητές510
    Άλλοι23


  Άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες βιβλιοθήκης

  Οι εγκαταστάσεις φωτοτυπικών μηχανών, υπολογιστών και Διαδικτύου είναι διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη για χρήση από τους φοιτητές του ΑΞΙΚ.

  Ώρες Λειτουργίας

  Δευτέρα έως Παρασκευή
  07:30 έως 14:30
  και
  Δευτέρα και Τετάρτη*
  15:00 έως 18:00  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
  (Βιβλιοθήκη)
  Τ.Θ. 24812
  1304 Λευκωσία
  Κύπρος

  Τηλ.: (+ 357) 22 404849
  Σχετικά Αρχεία:

  Κατάλογος Περιοδικών.docx
  Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 16,65Kb)