ΔίδακτραΟι Κύπριοι φοιτητές και φοιτητές από κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πληρώνουν δίδακτρα.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμπληρώσουν αίτηση για εισδοχή θα πρέπει να καταβάλλουν με την αίτησή τους το ποσό των 35 ευρώ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμβάσουν το εν λόγω τέλος στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

IBAN: CY16001000010000000006001010 and SWIFT CODE: CBCYCY2NACC
with the description: HIGHER HOTEL INSTITUTE CYPRUS.


Φοιτητές υπηκόων τρίτων χωρών ( μη υπότροφοι της Κυπριακής Δημοκρατίας

   1. τα δίδακτρα για φοιτητές από τρίτες χώρες ανέρχονται στο ποσό των € 3845 το χρόνο
   2. €35 ως τέλος για εξέταση αίτησης εισδοχής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμβάσουν το εν λόγω τέλος στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
    · IBAN: CY16001000010000000006001010 and SWIFT CODE: CBCYCY2NACC
    · with the description: HIGHER HOTEL INSTITUTE CYPRUS (αντίγραφο του εν λόγω εμβάσματος επισυναφθεί στην αίτηση)
   3. Οι κανονισμοί μετανάστευσης απαιτούν όπως οι φοιτητές που προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν στην κατοχή τους οικονομικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να καλύψουν όλα τόσο το κόστος διαμονής καθώς και τα δίδακτρά τους σπουδάζοντας στην Κύπρο.


Οικονομικές υποχρεώσεις όλων των φοιτητών

Η χρονιαία εισφορά του Ταμείου Ευημερίας και Ανάπτυξης Φοιτητών ΑΞΙΚ ανέρχεται στα €35, πληρωτέα από όλους τους φοιτητές.
Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές καταθέτουν ένα ποσό ύψους €40,00 το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση φωτοτυπικής μηχανής και ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο του Ινστιτούτου.
Όλοι οι φοιτητές πρέπει να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά των στολών, βιβλίων και σκευών, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν.
Το τέλος εγγραφής προς τη Φοιτητική Ένωση είναι €10 και είναι υποχρεωτικό. Πληρώνεται την ημέρα της εγγραφής σας στο Ινστιτούτο.
Η1η δόση για πρωτοετείς θα πληρώνεται το μήνα Αύγουστο και θα περιλαμβάνει 1 μήνα ως εγγύηση ενοικίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Η 1η δόση για δευτεροετείς και τριτοετείς θα πληρώνεται το μήνα Οκτώβριο και θα περιλαμβάνει 1 μήνα ως εγγύηση ενοικίου και το ενοίκιο για το μήνα Οκτώβριο.

Η 2η δόση για όλους τους φοιτητές θα πληρώνεται το μήνα Νοέμβριο και θα περιλαμβάνει τα ενοίκια για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η 3η δόση για όλους τους φοιτητές θα πληρώνεται το μήνα Ιανουάριο και θα περιλαμβάνει τα ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Η 4η δόση για όλους τους φοιτητές θα πληρώνεται το μήνα Απρίλιο και θα περιλαμβάνει τα ενοίκια για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες θα μπορεί να γίνεται η πληρωμή των τελών θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.

Οι φοιτητές πρέπει επίσης να προπληρώσουν το ποσό του ενοικίου ενός μήνα ως εγγύηση για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια κλειδιών. Στο τέλος της διαμονής, αυτό το ποσό επιστρέφεται.
Προκειμένου να παραλάβουν το δίπλωμά τους, οι φοιτητές πληρώνουν το ποσό των €18.

Τα τέλη ανεξέτασης ανέρχονται στα €35 και πρέπει να καταβάλλονται πριν ο φοιτητής παρακαθίσει στην εξέταση. Σχετικά με την ανεξέταση σε πρακτικά θέματα, ο φοιτητής χρεώνεται επιπλέον των εγκεκριμένων διδάκτρων, με τις δαπάνες για κάλυψη του κόστους των υλικών που απαιτούνται.
Καμιά επιστροφή δεν δίνεται για τις απουσίες, τις αποβολές ή διακοπή του προγράμματος. Τα τέλη και άλλα ποσά υπόκεινται σε αναθεώρηση από το Υπουργικό Συμβούλιο.