Φεναξίκ


Η Φοιτητική Ένωση εγγράφεται και λειτουργεί με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 (Ν.57/72) και Καταστατικό που είναι σύμφωνο με τον εν λόγω Νόμο.

Όλοι οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο Ινστιτούτο γίνονται αυτόματα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης εκτός εάν δηλώσουν διαφορετικά.

Η Φοιτητική Ένωση εκπροσωπείται από Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Φ.ΕΝ.Α.Ξ.Ι.Κ.

Εκπρόσωποι των φοιτητών καλούνται να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες επιτροπές που συστήνονται από το Ινστιτούτο και να μεταφέρουν στη Διεύθυνση του Ινστιτούτου τις απόψεις των φοιτητών πάνω σε θέματα υπό συζήτηση. Η Ένωση αναλαμβάνει τη διοργάνωση ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την ευημερία των φοιτητών.

Η Φοιτητική Ένωση ενημερώνει το λειτουργό που χειρίζεται τα φοιτητικά θέματα του Ινστιτούτου αναφορικά με δραστηριότητες των φοιτητών που έχουν σχέση με τη χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Ινστιτούτου, για την οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η άδεια του Διευθυντή.

Μέλος του Συμβουλίου που εκπροσωπεί τη Φοιτητική Ένωση χάνει το προνόμιο της συμμετοχής στα Σώματα του Ινστιτούτου όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο έχει τιμωρηθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σοβαρό από το ίδιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο.


No documents found