Φοιτητικοί Όμιλοι


Στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο θεωρούμε ότι η συμμετοχή στους φοιτητικούς ομίλους αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη των φοιτητών τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι φοιτητές του Ινστιτούτου ενθαρρύνονται να εμπλέκονται και να δραστηριοποιούνται στους φοιτητικούς ομίλους και σε άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και παρεμφερείς δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούν παραγωγικά το χρόνο και το ταλέντο τους και μαθαίνουν να γίνονται ενεργά και δραστήρια άτομα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική επαγγελματική τους ανέλιξη και σταδιοδρομία.

Στο Ινστιτούτο σήμερα λειτουργούν οι πιο κάτω όμιλοι:


    1. Φιλανθρωπικός

    2. Περιβαλλοντικός

    3. Καλλιτεχνικός

    4. Αθλητικός.


Οι ελεύθερες/ εξωϊδρυματικές δραστηριότητες αποσκοπούν στη δημιουργική ενασχόληση των φοιτητών με θέματα του προσωπικού τους ενδιαφέροντος, τα οποία είτε αποτελούν προέκταση των μαθημάτων που παρακολουθούν είτε είναι ανεξάρτητα από αυτά. Οι ελεύθερες/ εξωϊδρυματικές εντάσσονται στα πλαίσια φοιτητικών ομίλων ή και άλλων εκδηλώσεων.

Η Διεύθυνση του Ινστιτούτου είναι στη διάθεση των φοιτητών για κάθε βοήθεια. Οι ελεύθερες/ εξωϊδρυματικές δραστηριότητες διοργανώνονται σε χρόνο πέραν του ωρολογίου προγράμματος και συμπληρώνουν τη φοιτητική ζωή του Ινστιτούτου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στο ΑΞΙΚ θεωρούμε ότι οι ελεύθερες/ εξωϊδρυματικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φοιτητών τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο και αναπτύσσουν τον αλτρουισμό αφού οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν και Κοινωνική Εργασία.


Οι εξωϊδρυματικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται τόσο στους χώρους του Ινστιτούτου όσο και σε άλλους σε ολόκληρη την Κύπρο, ανάλογα με το είδος και το σκοπό της κάθε δραστηριότητας.

Για κάθε εξωϊδρυματική δραστηριότητα, όπως η συμμετοχή στους ομίλους, παραχωρούνται πιστωτικές μονάδες (ECPs) ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας που αυτή συνεπάγεται, στα πλαίσια του οριζόντιου προγράμματος Ηγεσίας και Φιλοξενίας που προσφέρεται στους φοιτητές του ΑΞΙΚ, και για το οποίο απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 100 πιστωτικών μονάδων για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ο βαθμός επιτυχίας (βάση) είναι το 50%. Συνιστάται όπως ο κάθε φοιτητής συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, πέραν του ελάχιστου αριθμού που απαιτείται για την εξασφαλιση των 100 ECPs.


Ο βαθμός επιτυχίας και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECPs) που λαμβάνουν οι φοιτητές με τη συμμετοχή τους σε εξωϊδρυματικές δραστηριότητες καταγράφονται στο «Διαβατήριο» (Academic Passport) του προγράμματος και στην αναλυτική βαθμολογία του/της φοιτήτριας/τη (transcript).

No documents found