Επιμορφωτικά Προγράμματα


Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης:

Το ΑΞΙΚ σχεδιάζει και εφαρμόζει πολυεπιχειρησιακά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε εργοδοτούμενους σε Ξενοδοχειακές, Επισιτιστικές και Τουριστικές επιχειρήσεις.

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης:

Το Ινστιτούτο σχεδιάζει και εφαρμόζει μονοεπιχειρησιακά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση στον Ξενοδοχειακό, Επισιτιστικό και Τουριστικό τομέα και εφαρμόζονται αποκλειστικά για το προσωπικό της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων στην εταιρία σας και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, καθώς και για τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το ΑΞΙΚ στην επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το συντονιστή του προγράμματος κο Μαργαρίτη Αντωνιάδη Καθηγητή Κλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών, Τηλ.: 22404821, Φαξ: 22314672, e-mail: mantoniades@hhic.mlsi.gov.cy .

Σημείωση: Τα μονοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά προγράμματα μπορεί να τύχουν έγκρισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για επιχορήγηση.

No documents found