Αποστολή


Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό καθώς και η προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.

Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο προσφέρει τα ακόλουθα:

· Τριτοβάθμια εκπαίδευση για επαγγελματική ειδίκευση και κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας

    Το Ινστιτούτο ως τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής ειδίκευσης σε επίπεδο ενδιάμεσο εκείνου της Μέσης Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου οφείλει να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας για προσωπικό ειδικοτήτων της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας το οποίο θα μπορεί να εργοδοτηθεί άμεσα σε συγκεκριμένη ειδικότητα και να εξελιχθεί μέχρι το εποπτικό/μεσοδιευθυντικό επίπεδο.

· Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας

    Στα πλαίσια του στόχου της διά βίου μάθησης καθώς και της ανάγκης αναβάθμισης της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της βιομηχανίας, το ΑΞΙΚ θα πρέπει να προσφέρει προγράμματα στους τομείς της ειδικότητάς του για συνεχή εκπαίδευση τόσο Κυπρίων όσο και κοινοτικών που θα πρέπει να επιμορφωθούν κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας. Ο ρόλος του ως τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής ειδίκευσης θα του επιτρέψει να αναλάβει με αρτιότητα το ρόλο της συνεχούς εκπαίδευσης στα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας και επαγγελματισμού.

· Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες σε επαγγελματικό επίπεδο για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας

    Το ΑΞΙΚ ως τριτοβάθμιο ίδρυμα εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο στα πλαίσια κυβερνητικών έργων π.χ. Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα επίπεδα των προσφερομένων υπηρεσιών π.χ. μελέτη για αναβάθμιση και οργάνωση εστιατορίου, κουζίνας, χώρων υποδοχής κλπ.

· Υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.

    Το ΑΞΙΚ θα πρέπει να υποστηρίξει με επάρκεια το ΥΕΠΚΑ για αναστροφή της φθίνουσας πορείας του τουρισμού στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Ως το Τμήμα του Υπουργείου που ειδικεύεται στην ξενοδοχειακή, επισιτιστική και τουριστική βιομηχανία και εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο εξαρτάται άμεσα από την πορεία της θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της βιομηχανίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.