ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης


Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το Νέο Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και το Έργο για τη Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εγκρίθηκαν με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.414 και ημερομηνία 27.09.2017. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο 2017-2020.

Η πρωτοβουλία για την εφαρμογή στην Κύπρο ενός νέου έργου για τη δημιουργία νέων κατοικιών στην κοινότητα ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την συνδιοργάνωση μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μιας ημερίδας για τη «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στην Φροντίδα στην Κοινότητα», στις 27.1.2017 στη Λευκωσία. Στην ημερίδα αυτή εμπειρογνώμονες της ΕΕ παρουσίασαν στους εμπλεκόμενους φορείς της Κύπρου τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήρες Γραμμές και το Εγχειρίδιο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων για Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα στην Κοινότητα, καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο προνοείται η λειτουργία 10 νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 48 ατόμων με αναπηρίες. Οι κατοικίες θα λειτουργήσουν από ανάδοχους φορείς με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μετά από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τον Μάιο του 2019 προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 06/2018 για 10 Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού εγκρίθηκαν 7 προσφορές που αφορούν τη λειτουργία των ακόλουθων κατοικιών:


    - Τρεις κατοικίες για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία (έκαστη) στην επαρχία Λευκωσίας

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λεμεσού

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Πάφου

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με οπτική αναπηρία στην επαρχία Λευκωσίας


Η υπογραφή των συμβάσεων με τους ανάδοχους φορείς έχει ολοκληρωθεί κατά τον Δεκέμβριο 2019 και η λειτουργία των κατοικιών αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο 2020. Προγραμματίζεται άμεσα η επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση αναδόχων για δύο κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τέσσερα άτομα με αυτισμό (έκαστη) στην επαρχία Λεμεσού και μίας κατοικίας για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στα πλαίσια του εν λόγω Έργου συγχρηματοδοτήθηκε και η λειτουργία της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα» η οποία αφορά την αποϊδρυματοποίηση 8 ατόμων από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και αποτελεί ειδικό έργο του ΤΚΕΑΑ. Η λειτουργία της συγκεκριμένης κατοικίας συνεχίζεται με εθνικούς πόρους και έχει προσφέρει αποκατάσταση σε ακόμη τρία άτομα, χρόνιους ασθενείς στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.


Επιπρόσθετα, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προχώρησε στην προκήρυξη νέου Διαγωνισμού για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση της δημιουργίας ακόμη 4 Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας ή Αμμοχώστου, οι οποίες θα φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή όπως παρουσιάζονται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες