ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό


Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.5.2019 εγκρίθηκε η οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό ως συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τον Αύγουστο του 2021, κατόπιν διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού (τα σχετικά αρχεία παρατίθενται πιο κάτω), το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Αναθέτουσα Αρχή, υπέγραψε δημόσια Σύμβαση με τους συνεργαζόμενους φορείς: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Social Element-Centre for Social and Human Development και Codeca- Center for Social Cohesion Development and Care για την Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου. Το Κέντρο λειτουργεί υπό τη γενική επίβλεψη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Το Κέντρο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2021 σε ανακαινισμένες και ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στο συγκρότημα κτηρίων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου παρέχοντας όμως τις υπηρεσίες του παγκύπρια.
Αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση Διαταραχών στο Φάσμα Αυτισμού, καθώς και προς τις οικογένειές τους.

Οι Υπηρεσίες του Κέντρου συνίστανται στις εξής:

(α) Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης, Συμβουλευτικής και Ψυχοεκπαίδευσης
(β) Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης και Στήριξης προς την οικογένεια και το παιδί στα πλαίσια έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ειδικά εστιασμένης σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
(γ) Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης

Η κάθε Υπηρεσία παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό με την αντίστοιχη ειδικότητα.

Το Κέντρο συνεργάζεται με πρότυπο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού και συγκεκριμένα το Maccabi Health Care Services στο Ισραήλ, για κατάλληλη εποπτεία, εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο καλώντας το τηλέφωνο +357 22 276560 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του:

https://aktidacy.org/

Για άλλες πληροφορίες αναφορικά με το Κέντρο μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο +357 22 815041.

Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες