Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, συντόνισε σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητες για θέματα αναπηρίας, την ετοιμασία της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018-2028 και του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020, με σκοπό τον καθορισμό του οράματος, των αξιών, των στρατηγικών επιδιώξεων και των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση πρόσθετων δράσεων που να διασφαλίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρίες, σε όλους τους τομείς της ζωής. Η νέα Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017.

Το περιεχόμενο των δύο εγγράφων διαμορφώθηκε μέσα από τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών από τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες αλλά και μέσα από τρίμηνη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε για πρώτη φορά, στα πλαίσια της οποίας οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και οι πολίτες εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.
Η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία αφορά δεκαετές πλαίσιο από το 2018-2028, δομείται με βάση τις αρχές του Οδηγού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών (όραμα, αξίες, επιδιώξεις, στόχοι) και συνδέεται με τις συστάσεις που δέχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 και την Στρατηγική για την Αναπηρία του Συμβουλίου της Ευρώπης 2017-2023. Σκοπός της είναι να καθορίσει το όραμα, τις αξίες, τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες, κατευθύνοντας όλους τους φορείς της πολιτείας προς τις δράσεις εκείνες που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρίες.
Το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία αφορά τριετή περίοδο από το 2018 μέχρι το 2020. Οι δράσεις παρουσιάζονται ανά Υπουργείο και, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε είναι νέες δράσεις. Συνολικά περιλαμβάνει ογδόντα πέντε (86) δράσεις: σαράντα έξι (46) συνεχιζόμενες και σαράντα (40) νέες δράσεις, που τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματά τους αφορούν την προώθηση:
(α) της ανεξάρτητης διαβίωσης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κινητικότητας και κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρίες,
(β) της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης τους,
(γ) των υπηρεσιών εκπαίδευσης,
(δ) της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές και στην πληροφόρηση,
(ε) της παροχής υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης,
(στ) της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας


Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε στις 18.12.2019 με Σημείωμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την πρόοδο υλοποίησης, κατά το 2018, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018-2028. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως το Κεντρικό Σημείο στην Κύπρο για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συντόνισε τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, μέσω των σημείων επαφής στα οκτώ Υπουργεία, που έχουν αναλάβει δράσεις υλοποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2018-2020.Κατά το 2018, από τις 86 συνολικά δράσεις (46 συνεχιζόμενες και 40 νέες δράσεις) που προγραμματίστηκαν: 41 δράσεις υλοποιήθηκαν (ποσοστό 48%), 30 δράσεις υλοποιήθηκαν μερικώς (ποσοστό 35%) και 15 δεν υλοποιήθηκαν (ποσοστό 17%). Στα αρχεία που φαίνονται πιο κάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες δράσεις αλλά και αναλυτικά όλες οι δράσεις ανά Υπουργείο.
Σχετικά Αρχεία:

ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 308,17Kb)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 497,21Kb)
ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-Β ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 6277,43Kb)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ 2018.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 23,63Kb)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 23,52Kb)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 91,4Kb)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2013 - 2015 Τελικό.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 459,47Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 35,7Kb)
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΣΔΑ 2021-2023.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 697,12Kb)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΔΑ 2018-2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 73,94Kb)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΔΑ 2018-2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 286,6Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 127,49Kb)

Smoke free Cyprus

Ergani

Διαγωνισμός 4/21

Προσωπικά Δεδομένα

Απογραφή πληθυσμού

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

Διαγωνισμός Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Διαγωνισμός για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση  της Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ