Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Το Έργο

Λογότυπο Συστήματος Αξιολόγησης της ΑναπηρίαςΤο Έργο για την Εφαρμογή στην Κύπρο ενός Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας, υλοποιήθηκε ως έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, με συνολική δαπάνη για όλη την περίοδο υλοποίησης του, ύψους €1,8 εκ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 30% από εθνικούς πόρους.International Classification of Functioning, Disability and Health Logo Σχεδιασμός του έργου

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), ως το αρμόδιο Υπουργείο για το συντονισμό των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στα άτομα με αναπηρίες, αναγνώρισε ότι η έλλειψη στην Κύπρο ενός επιστημονικού, γενικά αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας, οδηγεί στην ταλαιπωρία και στη μη ποιοτική εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες από τη μια και στην έλλειψη ολοκληρωμένης εικόνας στις κρατικές υπηρεσίες από την άλλη, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης του ατόμου με αναπηρία. Για τον πιο πάνω λόγο κρίθηκε αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος, βασισμένου στο επιστημονικό εργαλείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ΙCF (International Classification of Functioning, Disability and Health), το οποίο θα οδηγεί, μέσω της επιστημονικής αξιολόγησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας του ατόμου, στην πιστοποίηση των δικαιωμάτων του για παρεμβάσεις υποστήριξης του.


Οι πυλώνες προστιθέμενης αξίας του έργου

Από τα παραδοτέα αποτελέσματα του έργου, ξεχωρίζουν ως πυλώνες οι οποίοι πρόσθεσαν αξία στον τομέα της διαχείρισης της αναπηρίας στην Κύπρο:

 • Η υποδομή: Το πρώτο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λευκωσία ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα στο Δεκέμβριο 2013, διαθέτοντας μια σύγχρονη και προσβάσιμη υποδομή και εξοπλισμό, με γραφείο υποδοχής, δύο αίθουσες αξιολόγησης αναπηρίας και δύο αίθουσες διερεύνησης λειτουργικότητας. Ο πολίτης με αναπηρία προσεγγίζει εύκολα το Κέντρο, σταθμεύει με διευκολύνσεις και εξυπηρετείται σε ένα άνετο και σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Πέρα από τη κτηριακή υποδομή, η νέα διοικητική υποδομή προς εξυπηρέτηση του αξιολογητικού μηχανισμού, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε με μια σειρά από νέες διαδικασίες και έντυπα, με γνώμονα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, εύχρηστη, γρήγορη και αποτελεσματική για τον πολίτη.
 • Η γνώση: Το Εγχειρίδιο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και Υγείας (ICF) αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ένας νέος αξιολογητικός μηχανισμός. Λαμβάνοντας υπόψη τα κυπριακά δεδομένα, το πλαίσιο, τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του νέου Συστήματος Αξιολόγησης στην Κύπρο, σχεδιάστηκαν Εστιασμένα Πρωτόκολλα Αξιολόγησης για τους κύριους τύπους αναπηρίας και Ειδικά Έντυπα για τη συγκέντρωση, καταγραφή και παρουσίαση των δεδομένων κάθε αξιολόγησης. Συγγράφηκαν Οδηγοί για την εφαρμογή του νέου Συστήματος που απευθύνονται προς τους Αξιολογητές και τους κρατικούς Λειτουργούς, καθώς και Οδηγός προς κάθε ενδιαφερόμενο για το ICF. Όσον αφορά τη γνώση του πολίτη, συγγράφηκε Οδηγός του Πολίτη για το νέο Σύστημα και σχεδιάστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο.
 • Η εκπαίδευση: Οι Αξιολογητές, αποτελούν το κύριο ανθρώπινο δυναμικό που παρέχει τις υπηρεσίες του για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. Με ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι 115 Ιατροί και Επαγγελματίες Αποκατάστασης συνεργάτες του Τμήματος, εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του ICF, στη συμπλήρωση των Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης και Ολοκληρωμένων Πορισμάτων Αξιολόγησης Αναπηρίας. Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Αξιολογητών αποτέλεσε η εξάσκηση-στην-εργασία (on-the-job training), πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών τους. Πρόσθετα, με ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, μια μεγάλη ομάδα 31 Ιατρών και Επαγγελματιών Αποκατάστασης είναι έτοιμη να παρέχει εκπαίδευση στο νέο Σύστημα σε μελλοντικούς Αξιολογητές. Παράλληλα, για το νέο Σύστημα έτυχαν εκπαίδευσης 33 δημόσιοι λειτουργοί και 43 μέλη και υπάλληλοι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες.

Αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του νέου Συστήματος

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας και Λειτουργικότητας είναι τα ακόλουθα:


  Ø Η ολιστική αξιολόγηση, πιστοποίηση και τεκμηρίωση των αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε ατόμου με αναπηρία και η διαπίστωση και πρόταση των καταλληλότερων για τα δεδομένα του παρεμβάσεων στήριξης του σε κάθε τομέα της ζωής του, με τη διάνοιξη νέων προοπτικών κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης του.
  Ø Η αποφυγή της ταλαιπωρίας των ατόμων με αναπηρίες μέσα από τις σημερινές πολλαπλές, χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την αξιολόγηση τους και η προσφορά ενός σύγχρονου, επιστημονικού, ομοιόμορφου και αξιόπιστου νέου αξιολογητικού μηχανισμού.
  Ø Η έκδοση Ολοκληρωμένου Πορίσματος Αναπηρίας και Κάρτας Αναπηρίας για κάθε άτομο, κοινά αποδεκτών από τις κρατικές υπηρεσίες.
  Ø Η δημιουργία μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης βάσης δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση της αναπηρίας και της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες και η σταδιακή δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο
  Ø Η παροχή πληροφόρησης για αποτελεσματικότερη στόχευση και πιο ορθολογική κατανομή των κρατικών πόρων, μέσω της διαμόρφωσης των κατάλληλων πολιτικών, για την ικανοποίηση των αναγκών και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
  Ø Η συστηματοποίηση της χρήσης του επιστημονικού εργαλείου του ICF στην Κύπρο και η ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης για την αναπηρία.
Σχετικά Αρχεία:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 328,39Kb)
Βιβλιάριο Αποτελέσματα του Έργου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1190,5Kb)
Οδηγός του Πολίτη για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1204,64Kb)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Προσωπικά Δεδομένα

corona virus

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Αγορά Φροντιστών

Κέντρο Αυτισμού

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο