Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας για την υποστήριξη της λειτουργίας της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα».


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες διενεργεί διαγωνισμό προς εξεύρεση αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στην Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λήδρα» η οποία φιλοξενεί 9 άτομα με σοβαρή ψυχική και νοητική αναπηρία.

Η αμοιβή ορίζεται σε €8 ανά ώρα για τον πρώτο χρόνο παροχής υπηρεσιών ενώ κατά τον δεύτερο η αμοιβή ορίζεται σε €8,50 ανά ώρα. Στις αργίες το ποσό ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.

Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση mtoumazou@dsid.mlsi.gov.cy ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22482310 με την ένδειξη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «ΛΗΔΡΑ» το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις ζητηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τις σχετικές αποφάσεις της ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιανουρίου 2022.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:15.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 13.2021.doc


ΤΚΕΑΑ 03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

W3C - WCAG 2.0

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ