Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2021-2023 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 02 Απριλίου 2021 για την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του απολογισμού του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020» ανακοινώνει την παράταση στην υποβολή τυχόν σχολίων και εισηγήσεων μέχρι τις 19 Μαΐου 2021.

Τα τριετή Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία αποτελούν το βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που τέθηκαν με την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του στις 19.12.2017.

Το περιεχόμενο του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του απολογισμού του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020» ετοιμάστηκε στη βάση των πληροφοριών και στοιχείων, που συλλέχθηκαν μέσω των σημείων επαφής σε οκτώ Υπουργεία και δύο Υφυπουργεία. Κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εφαρμόζει πολιτικές, μέτρα, προγράμματα και δράσεις που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες σε όλους τους τομείς ζωής: κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, εκπαίδευση, απασχόληση, προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, υγεία, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και πολιτισμό.

Τυχόν σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο μαζί με τα πιο πάνω έγγραφα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd8b_gr/dsipd8b_gr?OpenDocument στην ηλεκτρονική διεύθυνση mefstathiou@dsid.mlsi.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΣΔΑ 2021-2023.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΔΑ 2018-2020.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΔΑ 2018-2020.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc


ΤΚΕΑΑ 03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

W3C - WCAG 2.0