Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 03/2018


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενεργεί Διαγωνισμό για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στα Πλαίσια του Έργου «Αποϊδρυματοποίηση 8 Ατόμων με πολύ σοβαρές αναπηρίες από το Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας»
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από φροντιστές/στριες που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης και τη λειτουργία της προστατευμένης κατοικίας υψηλής φροντίδας «Λήδρα» στα πλαίσια του έργου αποϊδρυματοποίησης και σταδιακής επανένταξης 8 ατόμων με πολύ σοβαρές αναπηρίες από το θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας στην κοινότητα.
Η προσφορά υποβάλλεται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 67, Ισόγειο, 2220 Λατσιά, Λευκωσία ή αποστέλλεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών η οποία είναι η 9η Μαΐου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ή σε ηλεκτρονική μορφή από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) ή προχωρώντας πιο κάτω στο τέλος της παρούσας σελίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Βασιλική Φραγκάκη , Αν. Ανώτερη Λειτουργό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, στο τηλέφωνο 22815107.
Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιληφθείτε στον κατάλογο των φορέων που παρέλαβαν τα έγγραφα του Διαγωνισμού ώστε να ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού παρακαλώ συμπληρώστε το "έντυπο παραλαβής των εγγράφων" και αποστείλετε το στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, στο φαξ. 22482310 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο vfragkaki@dsid.mlsi.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:
ocx Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 03 2018 (3).docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Έντυπο Παραλαβής των Εγγράφων του Διαγωνισμού.doc


Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

W3C - WCAG 2.0

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ