Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Αγορά Υπηρεσιών Φροντιστών


Αγορά Υπηρεσιών Φροντιστών

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επειδή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε φροντιστές, δέχεται αιτήσεις, με συνοπτικές διαδικασίες, για την Αγορά Υπηρεσιών Φροντιστών για ανάγκες που τυχόν προκύψουν στη προστατευμένη κατοικία «Λήδρα».

1. Στοιχεία Διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ορίζεται σε €40.000 για 15 μήνες.

Η αμοιβή ορίζεται σε €7 ευρώ την ώρα για όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, κάθε Ανάδοχος:

• Θα παρέχει φροντίδα στους ενοίκους για τη σωματική τους καθαριότητα, υγιεινή και ασφάλεια.

• Θα παρέχει προσωπική βοήθεια στους ενοίκους υποστηρίζοντας το καθημερινό πρόγραμμα διαβίωσης τους.

• Θα παρέχει υποστήριξη στην εφαρμογή των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης των ατόμων και στην εκπαίδευση των ατόμων σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης.

• Θα παρέχει συνοδεία στα άτομα σε δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και σε ιατρικές και άλλες υπηρεσίες.


2. Απαραίτητα Προσόντα

Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών, πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
γ) Καλή σωματική και ψυχική υγεία, όπου θα προσκομίζεται:
γ. (i) πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό για την σωματική υγεία του Φροντιστή, συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακας του καθώς και πρότυπο πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων. Όπου ενδείκνυται, να γίνεται εμβολιασμός για μεταδοτικές ασθένειες για αποφυγή επαναληπτικών εξετάσεων και να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμών.
γ. (ii) πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από ειδικό Ψυχίατρο που να βεβαιώνει τη διανοητική και ψυχική υγεία του Φροντιστή.
Νοείται ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο γ πρέπει να ανανεώνονται κάθε χρόνο με την λήξη τους εκτός από την ακτινογραφία θώρακος, η οποία σε περίπτωση που υπογραφεί η Συμφωνία, θα επαναλαμβάνεται κατά την κρίση του ιατρού και μετά από εξέταση για ανανέωση του ιατρικού πιστοποιητικού.
Το πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου γ(i) θα πρέπει να προσκομίζεται στην διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας με τον Ανάδοχο ενώ το γ (ii) με την υποβολή της προσφοράς.

3. Αξιολόγηση αιτήσεων

(α) Ανάδοχοι της Σύμβασης θα ανακηρυχθούν οι προσφοροδότες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2.

(β) Θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο φροντιστών που διαθέτει το ΤΚΕΑΑ για την κατοικία «Λήδρα».

(γ) Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέτει εκ περιτροπής και με βάση του εβδομαδιαίου προγράμματος της κατοικίας θα αγοράζει από τους αναδόχους υπηρεσίες στη βάση των καταλόγων που θα καταρτιστούν και στη βάση των αναγκών των ατόμων. Σε περίπτωση άρνησης/μη ανταπόκρισης του αναδόχου στο κάλεσμα της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή των υπηρεσιών του χάνει τη σειρά και θα την επανακτά την επόμενη φορά που θα προκύψει ανάγκη. Νοείται ότι οι ανάδοχοι θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για επαναληπτική φορά, με βάση τη σειρά τους στον κατάλογο, όταν ο κατάλογος εξαντλείται και επαναρχίζει.

4. Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο συνημμένο έντυπο το αργότερο μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00, μαζί με αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.

Η προσφορά υποβάλλεται είτε απευθείας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 67, Ισόγειο, 2220 Λατσιά, Λευκωσία ή αποστέλλεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.

5. Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας

Ο ενδιαφερόμενος με τον οποίο θα υπογραφεί η Συμφωνία θα προσκληθεί να προσέλθει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην επιστολή γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, για την υπογραφή της Συμφωνίας παρουσιάζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

α. Ταυτότητα.

β. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά

Δίδεται παράταση μέχρι 27/2/2020, η ώρα 13:00.Σχετικά Αρχεία:
 Συνοπτικές Διαδικασίες- Φροντιστές Ιανουάριος 2020.docx


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Προσωπικά Δεδομένα

corona virus

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Αγορά Φροντιστών

Κέντρο Αυτισμού

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο