Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Νομοθεσία


Ο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος, Ν.146 (Ι)/2009Με το Νόμο αυτό ρυθμίζεται η πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, σε ποσοστό 10% των εκάστοτε υπό πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σκοπός του Νόμου είναι να προάγει τις ευκαιρίες απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, αντισταθμίζοντας τις μειωμένες ευκαιρίες που έχουν λόγω της αναπηρίας τους, ακολουθώντας, όπως πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κατευθυντήριες γραμμές διεθνών συμβάσεων του κοινοτικού αλλά και του κυπριακού δικαίου για τη λήψη θετικών μέτρων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση.

Οι κυριότερες διατάξεις του γενικού αυτού νόμου πλαισίου, που αφορά όλες τις διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού προσωπικού σε θέσεις εισδοχής στον εισαγωγικό βαθμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των οικείων νόμων, κανονισμών, διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών, παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω:

· Δικαιούχοι για σκοπούς του Νόμου είναι άτομα, τα οποία μετά από αξιολόγηση από ειδική πολυθεματική επιτροπή, διαπιστώνεται ότι έχουν ανεπάρκεια ή μειονεξία, η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό που μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης.
· Τα αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει σωρευτικά να ικανοποιούν τα άτομα με αναπηρίες είναι:
(α) να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης,
(β) να επιτυγχάνουν σε τυχόν απαιτούμενες για τη θέση απασχόλησης γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις,
(γ) να κρίνονται κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης από το αρμόδιο διορίζον όργανο, το οποίο υποχρεούται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνει υπόψη και την έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής.
· Το ύψος του ποσοστού του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης, το οποίο θα αναλογεί σε υποψήφιους που είναι δικαιούχα άτομα με αναπηρίες, όπου υπάρχουν, ανέρχεται σε 10% με στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών 0,5-0,9 στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα.
· Η διαδικασία εφαρμογής του Νόμου, όπου άτομα με αναπηρίες υποβάλλουν αίτηση και είναι υποψήφια για πρόσληψη/διορισμό αφορά κυρίως την παραπομπή των αιτητών σε ειδική πολυθεματική επιτροπή, που θα συστήνει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, για αξιολόγηση της αναπηρίας και της καταλληλότητας για την άσκηση των απαιτούμενων καθηκόντων, την παροχή γνωμοδότησης της πολυθεματικής επιτροπής στο διορίζον όργανο, τον καταρτισμό ειδικών καταλόγων των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες και επιλογή από τους καταλόγους αυτούς τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων.
· Περαιτέρω διευκολύνσεις προς τα άτομα με αναπηρίες, αφορούν την παροχή εύλογων προσαρμογών και διευκολύνσεων για τη συμμετοχή τους στις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις, την προμήθεια υποστηρικτικού τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης, στην οποία θα προσληφθούν, την τοποθέτηση τους σε σημεία εργασίας που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες της υπηρεσίας όσο και τις ειδικές ανάγκες των ατόμων κ.α.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Νόμου ως προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση και, σε συνεργασία με τα διορίζοντα όργανα να συντονίζει και αξιολογεί την εφαρμογή του. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, κάθε διορίζον όργανο θα αποστέλλει στο Τμήμα έκθεση με αναλυτικά στοιχεία για τα άτομα με αναπηρίες που θα έχουν προσληφθεί κατά τον προηγούμενο χρόνο, ώστε να ενημερώνονται στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.
Σχετικά Αρχεία:

Νόμος Ποσόστωσης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 128Kb)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 10 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ