Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ δύο Φύλων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανέλαβε την προώθηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν και συντηρούν το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανήλθε γύρω στα €2 εκατομμύρια, από τα οποία το 85% προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

1. Σύσταση

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης συστάθηκε στις 9/4/2014 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Αποφ. 76.746) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», του οποίου την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, συγκεκριμένα:

α) Τη σύσταση Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, του οποίου θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα μπορεί να εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, με μέλη την Επίτροπο Ισότητας, εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
β) Τη δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης


2. Μέλη

Τα Μέλη του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον είναι:

κα Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη, Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Πρόεδρος
κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, Επίτροπος Ισότητας
κος Πολύβιος Πολυβίου, Εκπρόσωπος ΟΕΒ
κος Αιμίλιος Μιχαήλ, Εκπρόσωπος ΚΕΒΕ
κα Δέσπω Ησαΐα, Εκπρόσωπος ΣΕΚ
κα Μαρίνα Κούκου-Σταυρινού, Εκπρόσωπος ΠΕΟ
κος Ιωσήφ Αναστασίου, Εκπρόσωπος ΔΕΟΚ


3. Σκοπός-Αρμοδιότητες

Σκοπός του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας καθορίζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων/οργανισμών, και λαμβάνει την τελική απόφαση πιστοποίησης ή μη μιας επιχείρησης/οργανισμού, στη βάση της έκθεσης αξιολόγησης που ετοιμάζεται από τους αξιολογητές.

Απώτερος στόχος του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων, είναι η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου όλοι συμμετέχουν ισότιμα και όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να εκπληρώσει τις δυνατότητές του. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ίσες ευκαιρίες και επιλογές, και ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Η εμπέδωση συνθηκών ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας, συντείνει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων μέσα από την επαγγελματική δραστηριοποίηση τους σε ένα περιβάλλον πολιτιστικής και κοινωνικής επίγνωσης και ίσων ευκαιριών. Για τις δε επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι πολυδιάστατα αφού η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για προώθηση της ισότητας, συντείνουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους μέσα από την αυξημένη ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατ’ επέκταση τη βελτιωμένη παραγωγικότητα του.

Επιπλέον, η πιστοποίηση των επιχειρήσεων στα θέματα ισότητας των φύλων βελτιώνει τη φήμη τους κατατάσσοντας τις ανάμεσα στις επιχειρήσεις – πρότυπα και τις καθιστά "πόλο έλξης" για αξιόλογα στελέχη προσωπικού με υψηλά προσόντα και δεξιότητες, που επιλέγουν να εργασθούν σε μία εταιρεία με κύριο μέλημά της τον άνθρωπο.


4. Είδη πιστοποίησης

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης, μια επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί να πιστοποιηθεί για την υιοθέτηση και εφαρμογή είτε μίας καλής πρακτικής σε συγκεκριμένο τομέα είτε ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού.

Συγκεκριμένα μπορούν να δοθούν οι ακόλουθες πιστοποιήσεις:

(α) Πιστοποίηση καλής πρακτικής / καλών πρακτικών

Η πιστοποίηση «καλής πρακτικής/καλών πρακτικών» αφορά την εφαρμογή μίας ή περισσότερων καλών πρακτικών. Η πιστοποίηση λαμβάνεται εφόσον καταγραφούν οι παράμετροι και αξιολογηθούν τα οφέλη της κάθε πρακτικής σε σχέση πάντοτε με την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

(β) Πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων

Η πιστοποίηση «Εργοδότη Ισότητας» αφορά την πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και περιλαμβάνει την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης από μέρους της επιχείρησης/οργανισμού για την επίτευξη όλων των στόχων/κριτηρίων του Μοντέλου. Στις περιπτώσεις αυτές, η πιστοποίηση λαμβάνεται εφόσον τεκμηριωθεί η εφαρμογή όλων των πρακτικών/πολιτικών που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης της επιχείρησης/οργανισμού.


5. Στόχοι/κριτήρια του μοντέλου πιστοποίησης

Για να πιστοποιηθεί μία επιχείρηση ή οργανισμός βάσει του Μοντέλου, πρέπει να επιτευχθεί ένας ή όλοι εκ των ακόλουθων στόχων:

Ολοκληρωμένη δέσμευση για ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί υιοθετούν με κάθε επίσημο τρόπο την δέσμευση τους για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ένταξη στις διαδικασίες του Μοντέλου Πιστοποίησης κοινοποιείται στους εργαζόμενους και η δέσμευση υιοθετείται στις πρακτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε σχέση με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαδικασίες Πρόσληψης - Ανέλιξη
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί υιοθετούν και υλοποιούν διαδικασίες σχετικά με τις προσλήψεις που βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και αφορούν, ανάμεσα σε άλλα: την επιλογή υποψηφίων, τα σχέδια υπηρεσίας, την διαδικασία των συνεντεύξεων, τις επιτροπές προσλήψεων κ.α. Επιπλέον, οι διαδικασίες προαγωγών επικεντρώνονται στα προσόντα και τις δεξιότητες των υποψηφίων και απαλλάσσονται από στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις.

Επαγγελματική κατάρτιση
Οι ευκαιρίες κατάρτισης παρέχονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου ενώ λαμβάνονται υπόψη θετικά οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες των γυναικών από αυτές των ανδρών ή αντίστροφα. Πραγματοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την ισότητα των φύλων και τις νομικές υποχρεώσεις/δικαιώματα προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Αξιολόγηση – Ίση Αμοιβή
Η αξιολόγηση του προσωπικού σε σχέση με την παραγωγικότητα και τις ικανότητες του χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και αποτρέπει τις διακρίσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους λόγω φύλου. Η αξιολόγηση των μισθολογικών απολαβών και ωφελημάτων καθορίζονται στην ίδια βάση.

Συμφιλίωση επαγγελματικής - οικογενειακής ζωής
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, υιοθετούν και εφαρμόζουν μέτρα προς συμφιλίωση των δύο.

Συμμετοχή
Προωθείται η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, στις διαδικασίες σχετικά με τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τα θέματα ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Παρενόχληση/σεξουαλική παρενόχληση
Υιοθετούνται μέτρα αντιμετώπισης φαινομένων παρενόχλησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.


6. Αίτηση πιστοποίησης από επιχειρήσεις/οργανισμούς

  Η επιχείρηση/οργανισμός που επιθυμεί να πιστοποιηθεί βάσει του προτύπου υποβάλλει την αίτηση της, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με συστημένο ταχυδρομείο, στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων εξαγγέλλει σε ετήσια βάση Πρόσκληση υποβολής αίτησης για πιστοποίηση από επιχειρήσεις και οργανισμούς, με συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αίτησης κάθε φορά.
  Δικαίωμα αίτησης έχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί τα τελευταία 3 χρόνια (κατά την χρονική στιγμή της αίτησης) για παραβίαση των νομοθεσιών περί Προστασίας των Μισθών, περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών και περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας.

  Κάθε επιχείρηση/οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση είτε για πιστοποίηση καλής πρακτικής (μιας ή/και περισσοτέρων) ή για την πιστοποίηση «Εργοδότη Ισότητας». Στη δεύτερη περίπτωση, η επιχείρηση/οργανισμός θα πρέπει με την αίτηση να υποβάλει το Σχέδιο Δράσης το οποίο εφαρμόζει με σκοπό την επίτευξη της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, στο οποίο να περιγράφονται όλες οι πρακτικές και μέτρα που εφαρμόζονται στους τομείς της πρόσβασης στην απασχόληση, επαγγελματική εκπαίδευση, ανέλιξη, αμοιβές και ωφελήματα, οργάνωση του χρόνου εργασίας, συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας καθώς επίσης και θέματα αντιμετώπισης φαινομένων όπως η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση.

  Δείγμα του Σχεδίου Δράσης θα βρείτε πατώντας εδώ.


  7. Διαδικασία πιστοποίησης

  Υποβολή αίτησης προς Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Η αίτηση συνοδεύεται από (α) δήλωση γενικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και διαδικασίες και (β) Σχέδιο Δράσης ή περιγραφή καλής πρακτικής. Η αίτηση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα (το πρωτότυπο και δύο αντίγραφα). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση υποβάλλεται μία φορά.

  Διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από ανεξάρτητο Αξιολογητή
  Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, τότε ο Αξιολογητής δύναται να απαιτήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και έγγραφα από την επιχείρηση/οργανισμό. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης και περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους καθώς και εργαζομένους της επιχείρησης.

  Σύνταξη έκθεσης Αξιολογητή
  Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, ο Αξιολογητής συντάσσει σχετική Έκθεση Αξιολόγησης.

  Έγκριση Αίτησης από το Συμβούλιο του Φορέα
  Ο Αξιολογητής καταθέτει στο Συμβούλιο του Εθνικού Φορέα την Έκθεση, βάσει της οποίας το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση για πιστοποίηση της επιχείρησης/οργανισμού.

  Απόρριψη αίτησης από το Συμβούλιο του Φορέα
  Ο αιτητής λαμβάνει αιτιολογημένη έκθεση και μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο έξι μηνών από την παραλαβή της έκθεσης αυτής. Ο αιτητής δύναται επίσης να υποβάλει ένσταση εντός δύο εβδομάδων από την λήψη της αρνητικής απάντησης η οποία αξιολογείται από τον/την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την επικύρωση ή απόρριψη της απόφασης του Συμβουλίου. Ο/η Υπουργός δύναται να διορίζει λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών για εξέταση θεμάτων που άπτονται της ένστασης. Σε περίπτωση ένστασης, η περίοδος των έξι μηνών για υποβολή νέας αίτησης ξεκινά από την ημερομηνία επικύρωσης της αρνητικής απάντησης.

  Ισχύς πιστοποίησης
  Η πιστοποίηση ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών, μετά την πάροδο της οποίας οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν να την ανανεώσουν πρέπει να αιτηθούν εκ νέου πιστοποίησης και να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία των ελέγχων.

  Ανανέωση πιστοποίησης
  Σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της πιστοποίησης εφαρμόζεται η διαδικασία ως πιο πάνω. Εφόσον η επιχείρηση/οργανισμός επιτύχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η πιστοποίηση ανανεώνεται για τέσσερα περαιτέρω χρόνια. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται 3 μήνες πριν την λήξη της ισχύουσας πιστοποίησης.

  Περαιτέρω έλεγχοι
  Για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που λαμβάνει πιστοποίηση βάσει του προτύπου, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων δύναται να διεξάγει περαιτέρω έλεγχο εφόσον δοθεί εύλογη προειδοποίηση στην επιχείρηση, με σκοπό την διαπίστωση ότι η επιχείρηση συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις του μοντέλου και την καταγραφή της προόδου σε σχέση με τυχόν βελτιωτικά μέτρα που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει. Για το σκοπό τούτο, όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αρχική αίτηση επικαιροποιούνται από την επιχείρηση/οργανισμό σε τακτικά διαστήματα ενώ αποστέλλονται και σχετικά ερωτηματολόγια προς το προσωπικό. Τα νέα στοιχεία αξιολογούνται από τον Αξιολογητή.

  Αναστολή πιστοποίησης
  Το Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την πιστοποίηση εφόσον κρίνει ότι η επιχείρηση/οργανισμός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια. Το μέγιστο διάστημα της αναστολής είναι 12 μήνες ανάλογα με τους λόγους και τις συνθήκες που οδηγούν στην απόφαση αυτή. Στη συνέχεια, και μετά την ανάλυση των νέων στοιχείων, το Συμβούλιο αποφασίζει για την άρση της αναστολής ή την περαιτέρω αναστολή ή την απόσυρση της πιστοποίησης.

  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο μέσο για σκοπούς προβολής ή/και ενημέρωσης του κοινού.

  Να σημειωθεί πως η υποβολή αίτησης για πιστοποίηση βάσει του Μοντέλου δεν προϋποθέτει καταβολή οποιουδήποτε τέλους ενώ η χρήση των λογότυπων μπορεί να γίνει δωρεάν εφόσον εγκριθεί η πιστοποίηση.

  Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του Μοντέλου τηρούνται εμπιστευτικά.

  Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε λεπτομερή Οδηγό για καθοδήγηση μιας επιχείρησης/οργανισμού κατά την πιστοποίηση.


  8. Παραδείγματα καλών πρακτικών

  Παραδείγματα καλών πρακτικών παρατίθενται πιο κάτω:

  Εκπαίδευση/κατάρτιση
  Η επιχείρηση σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες. Τα προγράμματα αφορούν (α) γενικά θέματα που σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης και (β) ειδικά το θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας. Η επιχείρηση παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, τόσο εντός όσο και εκτός ωρών εργασίας ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευχέρεια να προτείνουν στην επιχείρηση τυχόν εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  Επιπλέον, η επιχείρηση παρέχει άδεια με απολαβές για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όταν αυτό απαιτείται να γίνεται κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και κάλυψη μέρους ή όλου του ποσού των εξόδων για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες ή/και παρακολούθηση προγραμμάτων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κλπ.

  Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
  Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν σύγχρονη μέθοδο οργάνωσης της εργασίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων. Συνιστούν αποτελεσματικό μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα πρόσφορο εργαλείο για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων. Οι βασικότερες μορφές ευέλικτης εργασίας είναι ρυθμισμένες με εναρμονιστική νομοθεσία ή Ευρωπαϊκού επιπέδου συμφωνίες των Κοινωνικών Εταίρων, με τρόπο που κατοχυρώνονται πλήρως τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων και διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση τους με τους λοιπούς εργαζόμενους.

  Άδειες με απολαβές
  Η επέκταση των ημερών άδειας, π.χ. μητρότητας, γονικής και ετήσιας πέραν του καθορισμένου από τις νομοθεσίες, αποβλέπει στην περαιτέρω στήριξη του θεσμού της οικογένειας καθώς θεωρείται πρακτική που βοηθά στην συμφιλίωση της εργασίας και της προσωπικής ζωής. Επιπλέον, ειδικά οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο με τα νεογέννητα τους πριν επανέλθουν στην εργασία τους. Η συμπλήρωση του επιδόματος μητρότητας από τον εργοδότη θεωρείται μια πολύ καλή πρακτική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

  Έρευνα αντιλήψεων προσωπικού
  Η επιχείρηση διεξάγει ετήσια έρευνα μεταξύ του προσωπικού που αφορά τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στην εφαρμογή πολιτικών που προάγουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην προώθηση ίσων ευκαιριών με βάση το φύλο.

  Πρόσθετες παροχές
  Πέραν των πιο πάνω, πληθώρα πρόσθετων παροχών προς τους εργαζόμενους μπορούν να καταγραφούν και να πιστοποιηθούν ως πρακτικές που προωθούν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:
   · Επιχορήγηση διδάκτρων για απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων μελών του προσωπικού.
   · Κάλυψη ιατρικών εξόδων για προσωπικό που αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας.
   · Χρηματικά βραβεία για παιδιά του προσωπικού που αριστεύουν ακαδημαϊκά

  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
  Η δημιουργία υποδομών φροντίδας παιδιών θεωρείται προτεραιότητα από πολλούς εργαζόμενους γονείς. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ενδοεταιρικές υπηρεσίες ή να συμβληθούν με εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς τους εργαζόμενους τους.
  Επαγγελματικός προσανατολισμός για τα παιδιά των εργαζομένων
  Η επιχείρηση παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση επιλογής επαγγέλματος και σπουδών στα παιδιά των εργαζομένων με στόχο την εξάλειψη προκαταλήψεων σε σχέση με την σύνδεση των επαγγελμάτων και το φύλο.

  Σύσταση Επιτροπής Ισότητας στον χώρο Εργασίας
  Η σύσταση Επιτροπής Ισότητας ή ο διορισμός Λειτουργού Ισότητας (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση παραπόνων που συνδέονται με το φύλο αλλά και στην διατήρηση των θεμάτων ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις προτεραιότητες της επιχείρησης.

  Λειτουργία Δικτύου Γυναικών Εργαζομένων
  Το Δίκτυο Γυναικών Εργαζομένων στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων ανάμεσα στις γυναίκες σε επιχειρησιακό επίπεδο έτσι ώστε να προωθούνται τα θέματα ισότητας στις ατζέντες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το Δίκτυο μπορεί να συνεργάζεται με άλλα παρόμοια Δίκτυα με στόχο την διάχυση καλών πρακτικών, την κατάθεση προβληματισμών και την αντιμετώπιση και επίλυση κοινών προβλημάτων. Η επιχείρηση παρέχει την απαιτούμενη στήριξη (αίθουσες συναντήσεων, εξοπλισμό κ.λπ.) και ενθαρρύνει τα ανώτατα στελέχη να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δικτύου.

  Επαγγελματική καθοδήγηση (mentoring)
  Η επιχείρηση εφαρμόζει προγράμματα επαγγελματικής προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για τα μέλη του προσωπικού της λαμβάνοντας υπόψη την διάσταση του φύλου. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και καλύπτουν θέματα καριέρας, αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους, βελτίωση δεξιοτήτων, ευελιξία στην απασχόληση (δυνατότητες, δυσκολίες, πιθανές λύσεις) καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την προσωπική ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου.

  Προγράμματα στήριξης των εργαζομένων
  Παρέχεται σε εργοδοτούμενους και στις οικογένειες τους στήριξη σε διάφορα προσωπικά θέματα με την υποστήριξη επαγγελματιών π.χ. λογιστών, ψυχολόγων, δικηγόρων κ.λπ.

  Κοινωνικά προγράμματα
  Με στόχο την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής καθώς επίσης και την προώθηση της διαφορετικότητας.

  Σεξουαλική παρενόχληση
  Υιοθέτηση κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και ξεκάθαρη πολιτική για τα θέματα αυτά.

  9. Πιστοποιημένες εταιρείες

  2015
  Deloitte Ltd
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  KPMG Ltd
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  PricewaterhouseCoopers Cyprus Ltd
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  ALPHA BANK CYPRUS LTD

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  General Constructions Company Ltd

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Lois Builders Ltd

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Photos Photiades Breweries Ltd
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  The Churchill Hotel Management Ltd (Crowne Plaza Limassol)
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Δήμος Λεμεσού
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Δήμος Λευκωσίας

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία - Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  ΜΑΤΕΡΙΑ-AGECARE CYPRUS LTD

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Cablenet Communication Systems Ltd

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  CPM Corporate Administration Services

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  K. Treppides & CO Ltd

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  LGS Handling Ltd

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  The Cyprus Institute

  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

  Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
  Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

  Consulco Ltd
  Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

  Corina Snacks – Pepsico
  Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

  Cyprus Trading Corporation Plc
  Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

  Ernst & Young Cyprus Limited
  Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

  Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
  Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

  Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ

  Πιστοποίηση 11 Καλών Πρακτικών

  Amathus Corporation Ltd

  Πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών

  Mesokeleas Ltd (Frederick University)

  Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

  Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ
  Πιστοποίηση 14 Καλών Πρακτικών

  ADBOARD MEDIA LTD

  Πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών

  Cyprus Trading Corporation Plc
  Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

  Glimeka Trading Co Ltd - Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα

  Πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών

  I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd γ

  Πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών

  NETinfo Plc
  Πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών


  2016

  KANIKA HOTELS LTD
  Πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών.

  LOGICOM PUBLIC LTD
  Πιστοποίηση μίας Καλής Πρακτικής

  LOGICOM SOLUTIONS LTD
  Πιστοποίηση μίας Καλής Πρακτικής

  NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD
  Πιστοποίηση μίας Καλής Πρακτικής

  M.G.F.K ENERGY LTD
  Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

  UNIVERSAL LIFE INSURANCE LTD
  Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών


  2017

  UCLAN CYPRUS LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  VASSOS ELIADES LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED
  Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

  METLIFE EUROPE D.A.C.
  Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

  S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED
  Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
  Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
  Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


  2018

  ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  ANCORIA BANK Ltd
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  COCOON CREATIONS SERVICES LTD
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  SAT-7 MEDIA SERVICES LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ
  Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικές


  2019

  ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  ALPHA BANK CYPRUS LTD
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  CORINA SNACKS LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  THE CHURCHILL HOTEL MANAGEMENT LIMITED / CROWNE PLAZA LIMASSOL
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  DELOITTE LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  KPMG LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

  i-SPIRAL IT SOLUTIONS LTD
  Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

  Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ
  Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών (Ανανέωση)

  COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LIMITED
  Πιστοποίηση 10 Καλών Πρακτικών  10. Τελετές Βράβευσης Επιχειρήσεων


  7η Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων, 3/12/2019  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 τελετή βράβευσης των Επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2019 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρίστο Μαληκκίδη, εκ μέρους της Υπουργού κας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

  Ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, οι Εταιρίες και Οργανισμοί πέτυχαν την πιστοποίηση τους στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ενώ 8 από τις εταιρείες ανανέωσαν προηγούμενη πιστοποίησή του από το Φορέα.

  Οι Εταιρείες και Οργανισμοί που βραβεύθηκαν στην 7η απονομή πιστοποιήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  2. ALPHA BANK CYPRUS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  3. CORINA SNACKS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  4. THE CHURCHILL HOTEL MANAGEMENT LIMITED / CROWNE PLAZA LIMASSOL - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  5. DELOITTE LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  6. KPMG LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  7. PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)
  8. i-SPIRAL IT SOLUTIONS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων
  9. Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών (Ανανέωση)
  10. COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LIMITED - Πιστοποίηση 10 Καλών Πρακτικών


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  6η Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων, 29/11/2018  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, για 6η συνεχόμενη χρονιά, Τελετή Βράβευσης των Επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2018 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

  Ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, οι εταιρείες πέτυχαν την πιστοποίηση τους στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποιήσης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

  Οι εταιρείες που βραβεύτηκαν στην 6η απονομή πιστοποιήσεων είναι:

  1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων
  2. ANCORIA BANK Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων
  3. COCOON CREATIONS SERVICES LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων
  4. SAT-7 MEDIA SERVICES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων
  5. Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  5η Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων, 21/11/2017  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τελετή βράβευσης των Επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2017 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Ασσιώτη, εκ μέρους της Υπουργού κας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

  Ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, οι Εταιρίες και Οργανισμοί πέτυχαν την πιστοποίηση τους στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

  Οι Εταιρείες και Οργανισμοί που βραβεύθηκαν στην 5η απονομή πιστοποιήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. UCLAN CYPRUS LIMITED – Εργοδότης Ισότητας
  2. VASSOS ELIADES LIMITED – Εργοδότης Ισότητας
  3. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ – 4 Καλές Πρακτικές
  4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – 2 Καλές Πρακτικές
  5. A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED – 3 Καλές Πρακτικές
  6. METLIFE EUROPE D.A.C. – 6 Καλές Πρακτικές
  7. S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED – 4 Καλές Πρακτικές


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  4η Τελετή Βράβευσης Επιχειρήσεων, 28/11/2016  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2016 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

  Οι εταιρείες αιτήθηκαν, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, και πέτυχαν πιστοποίησης στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

  Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στην 4η απονομή πιστοποιήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Kanika Hotels Ltd για την πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών.
  2. Logicom Puplic Ltd για την πιστοποίηση 1 Καλής Πρακτικής.
  3. Logicom Solutions Ltd για την πιστοποίηση 1 Καλής Πρακτικής.
  4. Newcytech Business Solutions Ltd για την πιστοποίηση 1 Καλής Πρακτικής.
  5. M.G.F.K. Energy Ltd για την πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών.
  6. Universal Life Insurance Public Co. Ltd για την πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών.


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3η Τελετή βράβευσης Επιχειρήσεων, 2/11/2015

  Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε, για τρίτη φορά, τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton Park, τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων, που πιστοποιήθηκαν το 2015 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

  Οι εταιρείες αιτήθηκαν, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, και πέτυχαν πιστοποίησης στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

  Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στην τρίτη απονομή πιστοποιήσεων που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Ο Δήμος Λεμεσού για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  2. Ο Δήμος Λευκωσίας για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  3. Το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυική Δυστροφία - Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  4. Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ-AGECARE CYPRUS LTD για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  5. Η εταιρεία Cablenet Communication Systems Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  6. Η εταιρεία CPM Corporate Administration Services για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  7. Η εταιρεία K. Treppides & CO Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  8. Η εταιρεία LGS Handling Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  9. Το The Cyprus Institute για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  10. Το Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ για την πιστοποίηση 14 Καλών Πρακτικών
  11. Η εταιρεία ADBOARD MEDIA LTD για την πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών
  12. Η εταιρεία Cyprus Trading Corporation Plc για την πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών
  13. Η εταιρεία Glimeka Trading Co Ltd - Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα για την πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών
  14. Η εταιρεία I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd για την πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών
  15. Η εταιρεία NETinfo Plc για την πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  2η τελετή βράβευσης επιχειρήσεων, 28/5/2015

  Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε, για δεύτερη φορά, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton Park, τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων, που πιστοποιήθηκαν το 2015 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

  Οι εταιρείες αιτήθηκαν, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, και πέτυχαν πιστοποίησης στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

  Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στη δεύτερη απονομή πιστοποιήσεων που εγκρίθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. H Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  2. Η εταιρεία Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  3. Η εταιρεία ALPHA BANK CYPRUS LTD για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  4. Η εταιρεία General Constructions Company Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  5. Η εταιρεία Lois Builders Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  6. Η εταιρεία Photos Photiades Breweries Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  7. Η εταιρεία The Churchill Hotel Management Ltd (Crowne Plaza Limassol) για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
  8. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την πιστοποίηση Καλή Πρακτική
  9. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ για την πιστοποίηση 11 Καλών Πρακτικών
  10. Η εταιρεία Amathus Corporation Ltd για την πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών
  11. Η εταιρεία Mesokeleas Ltd (Frederick University) για την πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1η Τελετή Βράβευσης, 20/1/2015  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, την πρώτη τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

  H Yπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία απένειμε και τα βραβεία, στον χαιρετισμό της υπογράμμισε ότι οι εταιρείες και οι εργοδότες που βραβεύτηκαν έχουν δείξει με τη στάση τους ότι δεν ακολουθούν τα στερεότυπα με βάση τα οποία οι ικανότητες των εργαζομένων εξαρτώνται από το φύλο, δείχνοντας το δρόμο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στην πρώτη απονομή πιστοποιήσεων που εγκρίθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Deloitte Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
  2. KPMG Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
  3. PricewaterhouseCoopers Cyprus Ltd- Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
  4. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής
  5. Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ - Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών
  6. Consulco Ltd - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής
  7. Corina Snacks - Pepsico - Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών
  8. Cyprus Trading Corporation Plc - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών
  9. Ernst & Young Cyprus Limited - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών


  11. Πλεονεκτήματα της Σφραγίδας πιστοποίησης

  Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη σφραγίδα πιστοποίησης;
  Εφόσον μία επιχείρηση ή οργανισμός πιστοποιηθεί, είτε ως Εργοδότης Ισότητας είτε για μία ή περισσότερες Καλές Πρακτικές που ακολουθεί, μπορεί να χρησιμοποιεί το ακόλουθο λογότυπο, για παράδειγμα στα έγγραφα, τις επιστολές, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.

  Γιατί να πιστοποιηθώ:
   · Eνόψει σχετικής απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου και της συμπερίληψης για πρώτη φορά κοινωνικών παραμέτρων στην αξιολόγηση προσφορών, πλέον οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές που προκηρύσσουν προσφορές με συναφές αντικείμενο, δύναται να αποδίδουν συγκεκριμένη βαρύτητα για άτομα της προτεινόμενης ομάδας έργου που έχουν προσληφθεί κατά την περίοδο που ισχύει η πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Η διαδικασία πιστοποίησης επιβεβαιώνει την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές Νομοθεσίες περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
   · Με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δράσεις της επιχείρησης ενισχύονται οι διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης, ανέλιξης, αμοιβών, κατάρτισης κλπ, και διασφαλίζεται η πρόσληψη και διατήρηση υψηλής ποιότητας εργαζομένων.
   · Το ηθικό του υφιστάμενου προσωπικού βελτιώνεται και αυξάνεται το αίσθημα της δέσμευσης και αφοσίωσης προς την επιχείρηση, ενώ βελτιώνεται η εικόνα της επιχείρησης ως εργοδότη για νέο/δυνητικό προσωπικό.
   · Η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών οδηγεί σε μεγαλύτερη πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας.
   · Βελτιώνεται η επιχειρησιακή «εικόνα» και φήμη.
   · Η κοινωνία έχει υψηλές προσδοκίες για το πώς οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν – η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων σε όλες τις δράσεις και τα επίπεδα μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση να ικανοποιήσει τέτοιες προσδοκίες.
   · Οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα τόσο λόγω της ποιότητας του προσωπικού που διατηρεί όσο και λόγω της ενισχυμένης θετικής αντιμετώπισης των εργαζομένων προς τις υποχρεώσεις τους.
   · Αυξάνεται η ευελιξία στους τρόπους και τις μεθόδους παραγωγής διαχείρισης και λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.
   · Μειώνονται οι αδικαιολόγητες απουσίες που συχνά συσχετίζονται με τις υποχρεώσεις των εργαζομένων ως γονείς.  Σχετικά Αρχεία:

  Executive Summary Gender Pay Gap.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 323,98Kb)
  Final Report Gender Pay Gap 12 11 07.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2279,4Kb)
  Φυλλάδιο συγχρηματοδοτούμενου.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1362,41Kb)
  Υπόδειγμα ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ.docx
  Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 21,61Kb)
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 2018.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 619,52Kb)

  22803100

  Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

  Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

  Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

  Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

  CyprusFlightPass

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

  Eurofound

  Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

  eProqurement

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)