Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Κοινωνικός Διάλογος στο Επίπεδο της Επιχείρησης


Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχαν νομοθετικά θεσμοθετημένες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Παρόλα αυτά, και επειδή κατά την περίοδο εκείνη πέραν του 70% των εργοδοτουμένων καλύπτονταν από τις πρόνοιες συλλογικών συμβάσεων, ο κοινωνικός διάλογος εντός της επιχείρησης διασφαλιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων καθορίζονται θέματα τα οποία θεωρούνται διαπραγματεύσιμα, κοινών συνεννοήσεων, ή προνομίων της διεύθυνσης. Παρόλο που στον Κώδικα δεν καθορίζονται τα θέματα αυτά, ο Κώδικας αναφέρει ότι θα ήταν επιθυμητό αυτά να κατονομάζονται στο μέτρο του δυνατού στις συλλογικές συμβάσεις.

Έστω και αν ένα θέμα δεν αναφέρεται ως θέμα κοινών συνεννοήσεων στην υφιστάμενη συλλογική σύμβαση, εφόσον η συντεχνία ή οι εργοδοτούμενοι ισχυρίζονται ότι η απόφαση που λήφθηκε στο εν λόγω θέμα πιθανόν να επηρεάζει δυσμενώς τους εργοδοτούμενους ή δυνατό να έχει αντίκτυπο στις μετέπειτα σχέσεις με τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει όπως προβαίνει σε κοινές συνεννοήσεις με την συντεχνία ή τους εργοδοτουμένους.

Νοείται όμως ότι στις περιπτώσεις θεμάτων τα οποία θεωρούνται ως προνόμιο της Διεύθυνσης, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ενεργεί χωρίς οποιανδήποτε συνεννόηση με την συντεχνία ή τους εργοδοτούμενους του.

Επί θεμάτων κοινών συνεννοήσεων την τελική απόφαση έχει ο εργοδότης. Αναγνωρίζεται όμως η υποχρέωση του εργοδότη όπως δίδει τη δέουσα προσοχή στις απόψεις της συντεχνίας ή των εργοδοτουμένων για θέμα που ανάγεται στον τομέα των κοινών συνεννοήσεων και όπως δικαιολογεί τυχόν αρνητική απάντηση του. Άνευ επηρεασμού του δικαιώματος του εργοδότη να λαμβάνει την τελική απόφαση επί θεμάτων κοινών συνεννοήσεων οι δύο πλευρές δύνανται σε περίπτωση διαφωνίας να ζητήσουν τη συμβουλή και βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια μεσολαβητικής διαδικασίας.

Νοείται ότι ούτε η συντεχνία, ούτε ο εργοδότης θα μπορούν να κηρύξουν τελικά απεργία ή ανταπεργία σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία για θέματα που αποτελούν αντικείμενο κοινών συνεννοήσεων.

Με την υιοθέτηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας έχει διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μέσω νομοθετικών διατάξεων, η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των αρχών που παραθέτουν οι σχετικές Οδηγίες που καταπιάνονται με τα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης στην επιχείρηση.

Στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Οδηγοί και άλλο πληροφοριακό υλικό" μπορείτε να δείτε τους Οδηγούς που αναφέρονται στους εναρμονιστικούς Νόμους περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης Νόμου του 2005, περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμο του 2001 και στον περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμο.


No documents found22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)