Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Έφορος Συντεχνιών


Ο Έφορος Συντεχνιών είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των περί Συντεχνιών Νόμων του 1965 έως 1996 και των σχετικών Κανονισμών. Έφορος Συντεχνιών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Στόχος του Εφόρου Συντεχνιών αλλά και της Υπηρεσίας Εγγραφής Συντεχνιών γενικότερα είναι η ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του εργοδοτικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για λειτουργία υγιών και αποτελεσματικών οργανώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων οι οποίες είναι και η βάση του εθελοντικού συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μεταξύ άλλων:

 1. Επιβλέπει την τήρηση των προνοιών των περί Συντεχνιών Νόμων του 1965 έως 1996 και των σχετικών Κανονισμών.
 2. Παρέχει συμβουλές προς τις οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους.
 3. Δίδει πληροφορίες/συμβουλές προς τα μέλη των οργανώσεων και το κοινό γενικότερα, για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
 4. Διεξάγει έρευνες για καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις προνοιών του Νόμου και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.
 5. Εξετάζει εσωτερικά προβλήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και παρέχει συμβουλές για επίλυση τους.
 6. Συλλέγει και αναλύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου.
 7. Τηρεί αρχείο/μητρώο των εγγεγραμμένων οργανώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων με βάση τις πρόνοιες των περί Συντεχνιών Νόμων.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία ως ακολούθως:

  Τηλέφωνα: 22803123 ή 22803100/01
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: director@dlr.mlsi.gov.cy
  Φαξ: 22661977 ή 22661987

  No documents found  22803100

  Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

  Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

  Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

  Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

  CyprusFlightPass

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

  Eurofound

  Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

  eProqurement

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)