ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβάσεις ΔΟΕ που έχει κυρώσει η Κύπρος


Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ιδρύθηκε το 1919 και είναι η εξειδικευμένη οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών που έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργατικών δικαιωμάτων. Η ΔΟΕ καθορίζει εργατικά επίπεδα και δικαιώματα μέσω Συμβάσεων τις οποίες καλούνται οι χώρες μέλη να κυρώσουν. Η κύρωση Συμβάσεων της ΔΟΕ δημιουργεί νομική υποχρέωση στο κάθε κράτος να τηρήσει τις συγκεκριμένες πρόνοιες που αναφέρονται σε αυτές . Πέραν των Συμβάσεων, πολλές φορές η ΔΟΕ εκδίδει και Συστάσεις, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων Συμβάσεων. Οι Συστάσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά απλούστατα δίδουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο ρύθμισης και εφαρμογής συγκεκριμένων θεμάτων.

Η Κύπρος, πέραν των Θεμελιωδών Συμβάσεων της ΔΟΕ που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οποίες και έχει κυρώσει, έχει κυρώσει και σημαντικό αριθμό άλλων συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και τα πλήρη κείμενα των Συμβάσεων και Συστάσεων της ΔΟΕ (στην Αγγλική) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ILO.


Μερικές από τις Συμβάσεις που έχει κυρώσει η Κύπρος και που ειδικότερα είναι υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:
  1. Σύμβαση 87 - περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος, 1948
  2. Σύμβαση 95 - περί της Προστασίας των Μισθών, 1949
  3. Σύμβαση 98 - περί της Εφαρμογής των Αρχών του Δικαιώματος Οργάνωσης και Συλλογικής Διαπραγμάτευσης, 1949
  4. Σύμβαση 100 - περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας, 1951
  5. Σύμβαση 106 - περί Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης στο Εμπόριο και στα Γραφεία, 1957
  6. Σύμβαση 135 - περί των Εκπροσώπων των Εργοδοτουμένων, 1971
  7. Σύμβαση 154 - περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, 1981
  8. Σύμβαση 171 - περί της Νυκτερινής Εργασίας, 1990
  9. Σύμβαση 172 - περί των Όρων Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις, 1991
  10. Σύμβαση 175 - για τη Μερική Απασχόληση, 1994


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων