ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Οδηγίες/Κανονισμοί που αφορούν αρμοδιότητες του ΤΕΣ


Οι κύριες μορφές νομοθεσίας της ΕΕ είναι οι Oδηγίες και οι Kανονισμοί.

Οι Οδηγίες καθορίζουν τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων επίτευξής τους στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και, ειδικότερα, για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο προβλέπουν μια συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας έτσι στις εθνικές αρχές ένα περιθώριο που τους επιτρέπει να λάβουν υπόψη τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Η μεταφορά τους πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζουν οι εκάστοτε Οδηγίες. Συνήθως, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν μια Oδηγία εντός προθεσμίας ενός μέχρι δύο ετών.

Οι Kανονισμοί αποτελούν την πιο άμεση μορφή νομοθεσίας της ΕΕ. Εκδίδονται είτε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχουν δεσμευτική νομική ισχύ και άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε αντίθεση με τις Οδηγίες, που απευθύνονται στις εθνικές αρχές και επιβάλλουν συγκεκριμένη δράση για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, οι Κανονισμοί δεν απαιτούν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις Οδηγίες που μεταφέρθηκαν στο Κυπριακό δίκαιο στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τους Κανονισμούς που εμπίπτουν στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας.
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων