Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Κοινωνικός Διάλογος στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο


Η αρχή του κοινωνικού διαλόγου συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συγκρότησής της, το οποίο κατοχυρώνεται από τα άρθρα 154 και 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Έχει εξάλλου επί μακρόν αντιμετωπισθεί ως ένας από τους πλέον σημαντικούς μηχανισμούς για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, ιδίως δε των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση.

Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασική βαθμίδα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ήδη από την εποχή της θέσπισης του κοινωνικού πρωτοκόλλου, το 1993, δυνάμει της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Μέσω του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, καθιερώθηκε η αυτονομία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και θεσπίστηκε, μαζί με τους πολιτικούς παράγοντες, μια σειρά κοινών αρμοδιοτήτων με σκοπό τον από κοινού προσδιορισμό της «Κοινωνικής Ευρώπης».

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο δέστε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος, δύναμη εκσυγχρονισμού και αλλαγής".


No documents found22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)