Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Επιτροπές που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Η Επιτροπή αυτή είναι μόνιμη τριμερής επιτροπή που επιβλέπει την εφαρμογή των όρων εργοδότησης στην επισιτιστική βιομηχανία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η Επιτροπή αυτή είναι μόνιμη τριμερής επιτροπή που επιβλέπει την εφαρμογή των όρων εργοδότησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
1.
Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Κέντρα Αναψυχής

1.1.
Εγκαθίδρυση
Δυνάμει του άρθρου 3 του περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου με αρ. 80 του 68, έχει εγκαθιδρυθεί η Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Κέντρα Αναψυχής. Η Επιτροπή είναι μόνιμη τριμερής επιτροπή και επιβλέπει την εφαρμογή των όρων εργοδότησης στην επισιτιστική βιομηχανία. Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων προεδρεύει της επιτροπής αυτής, ως αντιπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της.

1.2.
Μέλη της Επιτροπής
Τα μέλη της Επιτροπής ρυθμίζονται από το άρθρο 3 περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου με αρ. 80 του 68 και είναι τα ακόλουθα:
  • Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή αντιπρόσωπός του, ως πρόεδρος,
  • Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ή αντιπρόσωπός του,
  • Δύο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεννόηση με οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτών ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση δύο εργοδότες που διορίζονται από τον Υπουργό.
  • Δύο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεννόηση με οποιαδήποτε αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτουμένων.

Τα διοριζόμενα μέλη της Επιτροπής διορίζονται μετά από σύσταση των οργανώσεων τους και η θητεία τους διαρκεί 3 χρόνια.


1.3.
Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής
Η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να φροντίζει όπως τηρούνται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής. Με βάση την αρμοδιότητα αυτή, η Επιτροπή εξετάζει παράπονα και έχει εξουσία να εξασφαλίζει ότι κάθε παραβάτης διώκεται ποινικά.

Αναλυτικά οι όροι εντολής της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
  • Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να φροντίζει όπως τηρούνται και εφαρμόζονται κατάλληλα οι διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και να εξασφαλίζει όπως διώκεται ποινικά οποιαδήποτε παράβαση αυτών.
  • Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει μόνιμες διαταγές και οδηγίες για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία των διατάξεων του Νόμου και των βάσει αυτού Κανονισμών.
  • Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη, με τον Πρόεδρό της, εναντίον κάθε παραβάτη του Νόμου και των Κανονισμών και τα έξοδα της δίωξης αυτής βαρύνουν τη Δημοκρατία.
  • Η Επιτροπή μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που θα διέπουν τη λειτουργία της.

Σε περίπτωση που ένας εργοδοτούμενος σε κέντρο αναψυχής επιθυμεί να υποβάλει παράπονο όσον αφορά τους όρους και συνθήκες απασχόλησής του μπορεί να το πράξει με δύο τρόπους:


(1) Παράπονο προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:

(2) Παράπονο προς την Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Κέντρα Αναψυχής:
 • με τη συμπλήρωση εντύπου που μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και την αποστολή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dlr.mlsi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22661977 ή στην διεύθυνση Λεωφ. Γρ. Διγενή 54, Μέγαρο ΣΙΛΒΕΞ, 1431 Λευκωσία ή,
 • με την αποστολή επιστολής προς την Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Κέντρα Αναψυχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dlr.mlsi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22661977 ή στην διεύθυνση Λεωφ. Γρ. Διγενή 54, Μέγαρο ΣΙΛΒΕΞ, 1431 Λευκωσία.

Αρχή Σελίδας2. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία

2.1.
Εγκαθίδρυση
Η Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1972 και είναι μόνιμη τριμερής επιτροπή που επιβλέπει την εφαρμογή των όρων εργοδότησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων προεδρεύει της επιτροπής αυτής, ως αντιπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της.

2.2.
Μέλη της Επιτροπής
Τα μέλη της Επιτροπής ρυθμίζονται από το άρθρο 3 των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1972 και είναι τα ακόλουθα:
 • Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή αντιπρόσωπός του, ως πρόεδρος,
 • Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή αντιπρόσωπός του,
 • Δύο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεννόηση με οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτών ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση δύο εργοδότες που διορίζονται από τον Υπουργό.
 • Δύο πρόσωπα που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεννόηση με οποιαδήποτε αντιπροσωπευτική οργάνωση εργοδοτουμένων.
 • Τα διοριζόμενα μέλη της Επιτροπής διορίζονται μετά από σύσταση των οργανώσεων τους και η θητεία τους διαρκεί 3 χρόνια.

1.3.
Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής
Η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να φροντίζει όπως τηρούνται και εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών. Με βάση την αρμοδιότητα αυτή, η Επιτροπή εξετάζει παράπονα και έχει εξουσία να εξασφαλίζει ότι κάθε παραβάτης διώκεται ποινικά.

Αναλυτικά οι όροι εντολής της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
 • Να μεριμνεί όπως τηρούνται και εφαρμόζονται κατάλληλα οι διατάξεις των Κανονισμών.
 • Να επιλαμβάνεται παραπόνων που αφορούν την εφαρμογή των Κανονισμών.
 • Να εξετάζει οποιαδήποτε παράπονα που υποβάλλονται σε αυτήν, από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
 • Να διασφαλίζει όπως διώκεται ποινικά οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισμών.
 • Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει μόνιμες διαταγές και οδηγίες για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία των Κανονισμών.
 • Η Επιτροπή μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που θα διέπουν τη λειτουργία της.
 • Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επιτροπή μπορεί να ασκεί ποινική δίωξη, μέσω του Προέδρου της, εναντίον κάθε παραβάτη των Κανονισμών και τα έξοδα της δίωξης αυτής θα βαρύνουν τη Δημοκρατία.


Σε περίπτωση που ένας εργοδοτούμενος σε ξενοδοχείο επιθυμεί να υποβάλει παράπονο όσον αφορά τους όρους και συνθήκες απασχόλησής του μπορεί να το πράξει με δύο τρόπους:


(1) Παράπονο προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:

(2) Παράπονο προς την Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία:
 • με τη συμπλήρωση εντύπου που μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και την αποστολή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dlr.mlsi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22661977 ή στην διεύθυνση Λεωφ. Γρ. Διγενή 54, Μέγαρο ΣΙΛΒΕΞ, 1431 Λευκωσία ή,
 • με την αποστολή επιστολής προς την Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dlr.mlsi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22661977 ή στην διεύθυνση Λεωφ. Γρ. Διγενή 54, Μέγαρο ΣΙΛΒΕΞ, 1431 Λευκωσία.


Αρχή Σελίδας


22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)