ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις ΔΕΚ που αφορούν την εργατική νομοθεσία


Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δ.Ε.Ε. είναι η έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, η οποία αποτελεί την πιο συνήθη και σημαντική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. Η διαδικασία έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων γίνεται κατόπιν υποβολής, από ένα εθνικό δικαστήριο, προδικαστικού ερωτήματος, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ερμηνεία ή/και εφαρμογή μιας πράξης του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου σε υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον του (εθνικού δικαστηρίου). Η απόφαση που εκδίδει το Δ.Ε.Ε. δεν αφορά την ουσία μιας υπόθεσης αλλά μόνο το προδικαστικό ερώτημα νομικής φύσεως. Είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη και πρέπει να τύχει ενιαίας εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος τα εθνικά δικαστήρια να ερμηνεύουν την κοινοτική νομοθεσία με διαφορετικό τρόπο.

Προδικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί και σε σχέση με την ευρωπαϊκή εργασιακή νομοθεσία και βρίσκονται στις ιστοσελίδες: www.curia.europa.eu ή/και www.eur-lex.europa.eu.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων